รัฐธรรมนูญ ซ้อนรัฐธรรมนูญ มีรัฐธรรมนูญใหม่แต่ไม่ไร้ ม.44

0

เป็นที่รับรู้รับทราบกันดีแล้วว่า เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2560 ประเทศไทยได้มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับ 2560 ซึ่งเป็นฉบับที่ผ่านการลงประชามติเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2559 โดยได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบ 16,820,402 เสียง และมีคะแนนเสียงไม่เห็นชอบ 10,598,037 เสียง แต่อย่างไรก็ตามอย่างที่ทราบดีว่า ในช่วงการลงเสียงประชามติครั้งนั้นมีผู้ถูกจับกุม และดำเนินคดีจำนวนมากจากการออกมาทำกิจกรรมรณรงค์ไม่เห็นด้วยกับร่างรัฐธรรมนูญ
โดยศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน ได้รวบรวมข้อมูลผู้ที่ถูกดำเนินคดีซึ่งเกี่ยวน้องการการรณรงค์ในช่วงประชามติพบว่า มีผู้ถูกดำเนินคดีอย่างน้อย 212 ราย โดยมีผู้ที่ออกมาแจกใบปลิวและแสดงความคิดเห็นต่อร่างรัฐธรรมนูญถูกดำเนินคดี 36 ราย ผู้เผยแพร่จดหมายวิจารณ์ร่างรัฐธรรมนูญถูกดำเนินคดี 20 ราย ผู้จัดตั้งศูนย์ปราบโกงประชามติถูกดำเนินคดี 147 ราย ผู้จัดกิจกรรมเสวนาเนื้อหาร่างรัฐธรรมนูญถูกดำเนินคดี 11 ราย
ทั้งหมดนี้คือ บทสรุปที่ตีความออกมาได้ว่า แม้รัฐธรรมนูญจะผ่านการลงประชามติ และประกาศเป็นกฎหมายแล้ว แต่ที่มาของรัฐธรรมนูญฉบับนี้ไม่อาจพูดเต็มปากนักว่ามีความชอบธรรม
สิ่งที่ทำให้ผู้คนออกมาแสดงความไม่เห็นด้วยกับร่างรัฐธรรมนูญในตอนนั้น ปัจจัยและสาเหตุหลักๆ มาจากการมองเห็นว่า คสช. เตรียมที่จะสืบทอดอำนาจของตัวเองอย่างถูกต้องตามกฎหมายลายลักษณ์อักษรผ่านร่างรัฐธรรมนูญ
ประเด็นที่ได้มีการออกมาคัดค้านกันในเวลานั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดที่ถูกยกมานำเสนอ และถูกทางฝ่ายความมั่นคง ฝ่ายผู้ร่างรัฐธรรมนูญมองว่าเป็นการบิดเบื้อนร่างรัฐธรรมนูญก็คือ การระบุว่า คสช. จงใจที่จะมีอำนาจต่อไป แต่อย่างไรก็ตามหลังจากรัฐธรรมนูญได้ประกาศใช้แล้ว ก็ได้เป็นเรื่องที่พิสูจน์อย่างชัดเจนแล้วว่า ข้อห่วงใย ข้อสังเกตุ ที่ฝ่ายไม่เห็นด้วยกับร่างรัฐธรรมนูญออกมานำเสนอนำได้กลายเป็นความจริง
สิ่งที่เห็นได้ชัดเจนที่สุดมากว่าคำพูดใดก็คือ สิ่งที่เขียนเอาไว้ในรัฐธรรมนูญนั้นเอง
เริ่มต้นกันที่ตัวบทในรัฐธรรมนูญ มาตรา 279 ซึ่งระบุว่า บรรดาประกาศคําสั่งและการกระทําของคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ หรือที่จะออกใช้บังคับต่อไปตามมาตรา 265 วรรคสองไม่ว่าเป็นประกาศคําสั่งหรือการกระทําที่มีผลใช้บังคับในทางรัฐธรรมนูญทางนิติบัญญัติทางบริหารหรือทางตุลาการให้ประกาศคําสั่งการกระทําตลอดจนการปฏิบัติตามประกาศคําสั่งหรือการกระทํานั้นเป็ระกาศคําสั่งการกระทําหรือการปฏิบัติที่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญนี้และกฎหมาย
มาตรา265 ให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ดํารงตําแหน่งอยู่ในวันก่อนวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ยังคงอยู่ในตําแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าคณะรัมนตรีที่ตั้งขึ้นใหม่ภายหลังการเลือกตั้งทั่วไปครั้งแรกตามรัฐธรรมนูญนี้จะเข้ารับหน้าที่

ในระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคหนึ่งให้หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติและคณะรักษาความสงบแห่งชาติยังคงมีหน้าที่และอํานาจตามที่บัญญัติไว้ในรัธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย(ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557
ทั้งหมดนี้จึงหมายความว่า แม้จะมีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ประกาศใช้อย่างเป็นทางการ องค์กรทางการเมืองนอกระบอบอย่าง คสช. ก็ยังคงทำงานต่อไป และสามารถที่ใช้อำนาจออกคำสั่ง ประกาศ หรือใช้อำนาจตาม มาตรา 44 ในรัฐธรรมนูญชั่วคราวฉบับ 2557 ได้อย่างเต็มที่โดยที่รัฐธรรมนูญ 2560 ให้ความรับรองว่าทุกคำสั่งที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ถูกต้องตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ
พูดให้ง่ายที่สุดคือ เรากำลังอยู่ในประเทศที่ปกครองด้วยรัฐธรรมนูญ 2 ฉบับ และนี่คือวิกฤติทางรัฐธรรมนูญที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน แต่มันเกิดขึ้นแล้ว และกำลังดำเนินไป
Reference

รัฐธรรมนูญใหม่ประกาศใช้ แต่ “ผู้ต้องหาประชามติ” กว่า 104 ราย ยังถูกดำเนินคดี


https://prachatai.com/sites/default/files/2560BEconstitution.PDF

Share.

About Author

Comments are closed.