ประเทศไทย 4.0 ในสายตากระทรวงศึกษาธิการ ชาวเน็ตถามมัน 4.0 ตรงไหน?

0

1

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน ที่ผ่านมา กระทรวงศึกษาธิการได้โพสต์สถานะผ่านเว็ปไซต์เฟสบุ๊ค หัวข้อระบุถึง “ประเทศไทย 4.0” โดยมีรูปภาพประกอบ 9 รูปภาพ โดยแต่งคำบรรยายเป็นกลอนแปดไทย อธิบายถึงรูปแบบของอนาคตประเทศไทย 4.0 ตามที่หัวหน้าคณะรัฐประหารและเป็นนายกรัฐมตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้พูดถึงอนาคตประเทศไทย 4.0

2

 

 

 

โดยหลายคนยังคงสงสัยถึงตัวเลข 4.0 ว่ามาได้อย่างไร? ภาพด้านบนนี้คงอธิบายได้อย่างชัดเจน เป็นโมเดลที่กล่าวถึงรูปแบบทางเศรษฐกิจของประเทศ โดยเมื่อครั้งอดีตประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม ผ่านยุคของจอมพลสฤษดิ์ มีแผ่นพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ ที่กล่าวถึงประเทศจำดำเนินเศรษฐกิจแบบอุตสาหกรรมเบา เรื่อยมาจนถึงปัจจุบันที่เป็นอุตสาหกรรมหนัก แม้ว่าปัจจุบันรูปแบบเศรษฐกิจทั้งสามแบบจะผสมกันอยู่ในสังคมไทย แต่ภาครัฐก็ได้อธิบายอนาคตเศรษฐกิจของประเทศผ่านแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ ซึ่งแต่ละฉบับที่ออกมาก็มักเป็นพันธกิจของรัฐในการดำเนินการตามเป้าหมายที่วางไว้

ทั้งสามโมเดลของรูปแบบเศรษฐกิจประเทศไทยยังปรากฎชัดในปัจจุบัน แต่รัฐบาลทหารก็ได้มีการพูดถึงแผนผ่านการวางโมเดล “ประเทศไทย 4.0” ซึ่งรายละเอียดยังไม่ประจักษ์ชัดว่าจะดำเนินการไปในทิศทางใด มีแต่กล่าวออกสื่อว่ารูปแบบจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ ซึ่งพอสรุปได้ใจความสำคัญ คือ ในทางเศรษฐกิจต้องเปลี่ยนผ่านสู่ระบบเศรษฐกิจสังคมดิจิตอลในศตวรรษที่ 21 โดยดำเนินการปฏิรูปขนานใหญ่อย่างเป็นระบบ ยกระดับคุณภาพในทุกภาคส่วนและปรับเปลี่ยนให้เป็นประเทศโลกที่หนึ่ง ภายในปี 2575 โดยยึดผลประโยชน์ชาติเป็นสำคํญ ผ่านการกำหนดแผ่นยุทธศาสตร์ชาติดังกล่าว เพื่อขับเคลื่อนให้เป็นไปตามที่กำหนด

โดยประเทศไทยจึงมีภารกิจที่สำคัญในการขับเคลื่อนไปสู่การเป็นประเทศในโลกที่หนึ่งอยู่ 2 วาระ ได้แก่ 1. วาระการปฏิรูป (Reform Agenda) คือ การปฏิรูปประเทศในประเด็นปัญหาที่สะสมเรื้อรังมานาน เพื่อทำให้ประเทศกลับเข้าสู่สภาวะปกติ และ 2. วาระการปรับเปลี่ยน (Transformation Agenda) คือการปรับเปลี่ยนเพื่อเตรียมความพร้อมและเพิ่มขีดความสามารถของประเทศไทยในการพัฒนาเป็นประเทศในโลกที่หนึ่ง(อ่านเพิ่มเติม “โมเดลประเทศไทย4.0” ผลึกความคิด “สุวิทย์ เมษินทรีย์ http://www.thansettakij.com/content/9309)

เมื่อเรากล่าวถึงแผ่นยุทธศาสตร์ก็ต้องมีการกล่าวถึงความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ และกล่าวถึงผู้ปฏิบัติงานว่ามีแนวคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างไร เพราะส่งผลสัมฤทธิ์ต่อเป้าหมายที่วางไว้ แน่นอนว่าองค์กรหลักที่จัดทำเรื่องนี้คือ ภาครัฐ โดยเฉพาะภาคฝ่ายบริหาร และฝ่ายนิติบัญญัติ กระทรวง ทบวง กรม ท้องถิ่น ซึ่งมีผู้ปฏิบัติงานผ่าน ข้าราชการการเมืองและข้าราชการประจำ

ตัวอย่างความเข้าใจ “โมเดลเศรษฐกิจประเทศไทย 4.0” ของข้าราชการไทย ดูได้จากกระทรวงศึกษาธิการในการให้ความรู้กับเยาวชนไทยและคนไทยตั้งแต่เกิดจนโต(ภาพด้านล่างสุด) เป็นการเน้นย้ำแต่เรื่อง คุณธรรม ความพอเพียง และความขัดแย้ง และการมาของทหารในการครองประเทศเป็นไปเพื่อแก้ไขปัญหาประเทศไทยที่มีมาอย่างช้านาน “เริ่มต้นด้วยการกล่าวถึงความเป็นไทย ความรักในชาติ ศาสนา และสถาบัน ต่อด้วยภาพการเชิดชูท่านผู้นำ ประยุทธ์ จันทร์โอชา ว่าเข้ามาจัดการสืบสานทำงานแก้ไขปัญหาของสังคมไทยให้ยั่งยืนและมั่นคง พร้อมกับกล่าวถึงให้ลูกหลานหยุดความขัดแย้งเพื่อทำให้บ้านเมืองสงบ ด้านเศรษฐกิจทั้งด้านเกษตรและอุตสาหกรรม เศรษฐกิจ 4.0  จะส่งเสริมชีวิตคนรายได้น้อยให้มีความมั่นคงและพัฒนาการศึกษา พร้อมกับกล่าวถึงด้านกฎหมายว่าไม่ให้ใครท้าทายกฎหมายช่วยกันยึดถือเป็นรากฐาน และช่วยกันสงเสริมนโยบายประชารัฐของรัฐบาลทหาร เพื่อให้เป็นตามฝันที่ต้องการ และลดความขัดแย้ง และเชื่อมั่นในรัฐบาลทหาร เพื่อวันหน้า เพื่อให้ไทยมั่นคง และจบลงด้วยการมีเศรษฐกิจ 4.0 เพื่อให้คนไทยมั่นคง” ถอดความโดยผู้เขียน

จะเห็นได้ว่าเนื้อความที่ถอดข้างต้นนั้น ไม่มีการให้การศึกษาว่า “ประเทศไทย 4.0” เป็นอย่างไร? มาจากไหน? และทำอย่างไรถึงจะไปให้ถึง” มีแต่จะพัฒนาการศึกษาให้ไทยดีขี้น แต่ไม่มีบอกว่าจะเป็นอย่างไร? มีการบอกให้ประชาชนเคารพกฏหมายตามภาพที่ 6 ด้านล่างข้างต้น แต่ทหารก็ฉีกกฎหมายและตั้งตัวเองเป็นผู้นำ เป็นรัฐบาล จะเปลี่ยนเศรษฐกิจเป็นรูปแบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย แต่รัฐบาลไทยยังบูชาเชื่อในเรื่องไสยศาสตร์ ยังลงทุนกับงบประมาณมหาศาลกับอาวุธยุทโธปกรณ์ ทั้งเครื่องบิน เรือดำน้ำ รถถังยานเกราะ ฯลฯ ไม่ได้ลงทุนไปกับการสร้างเยาวชน เพื่อรับมือกับเศรษฐกิจที่มันกำลังจะเกิดขึ้น ถ้าหากดำเนินการจริง สิ่งที่รัฐบาลพูดล้วนยังเป็นนามธรรมโดยสิ้นเชิง

3

ด้านชาวเน็ตที่สนใจเรื่องนี้ กล่าวในเพจของกระทรวงศึกษาธิการ ทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วย แต่เหมือนจะเทไปทางไม่เห็นด้วยมากกว่า เริ่มตั้งแต่ไม่รู้ว่า 4.0 คืออะไร? ประชาชนอยู่ที่ไหนของโมเดลนี้ ถ้าคนไทยที่ไม่นับถือศาสนาจะอยู่ตรงไหนของโมเดลนี้? หรือจะเป็นการที่กระทรวงศึกษาธิการย้อนกลับไปในสมัยอยุธยา ฯลฯ  

4

หรือมีบางเพจเอาภาพดังกล่าวล้อเลียน

 

5

6

ภาพอธิบาย “โมเดลประเทศไทย 4.0 กระทรวงศึกษาธิการ” ทั้งหมดจากเพจกระทรวงศึกษาธิการ

 

 

7

8

9

10

11

12

13

14

15

 

 

 

 

 

อ้างอิง

http://www.thansettakij.com/content/9309

 

 

 

 

 

Share.

About Author

Comments are closed.