กรมการค้าต่างประเทศยันไม่ตรวจสอบคุณภาพข้าวใหม่!!! ด้านเจ้าของโกดังโต้ 3 ปีไม่เคยได้รับผลตรวจ!!!

0

 

            หลังจากกลายเป็นประเด็นร้อนแรงเรื่องการประมูลข้าวในโกดังเก็บข้าวไปขายในอุตสาหกรรมที่ไม่ใช่การบริโภคของคน(อาหารสัตว์) จนถูกตั้งคำถามถึงความโปร่งใสและมาตรฐานการตรวจสอบคุณภาพของข้าวสารในโครงการรับจำนำข้าวของรัฐบาลคสช. อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศก็ได้ออกมาตอบโต้โกดังเก็บข้าว 8 แห่งที่ออกมาเปิดเผยเรื่องดังกล่าว

            นางดวงพร รอดพยาธิ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ ระบุว่า ตั้งแต่รัฐบาลคสช.เข้ามาบริหารประเทศ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว(นบข.) และคณะอนุกรรมการต่างๆ รวมทั้งคณะอนุกรรมการตรวจสอบปริมาณและคุณภาพข้าวคงเหลือของรัฐ เพื่อทำหน้าที่ตรวจนับปริมาณและคุณภาพข้าวคงเหลือจากการรับจำนำของรัฐบาลชุดที่แล้ว โดยมีหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติตามการอบรมและคู่มือการตรวจสอบปริมาณและคุณภาพข้าวคงเหลือของรัฐ ที่จัดทำขึ้นตามหลักสากลในการตรวจสอบสินค้าเกษตรซึ่งเป็นที่ยอมรับทั่วไป และใช้วิธีการสุ่มตรวจ ผลการตรวจสอบออกมาเช่นใด จะถือว่าเป็นคุณภาพของสินค้านั้นทั้งกอง และจะยึดถือผลนี้เป็นเกณฑ์

01

            ส่วนคลังข้าวทั้ง 8 แห่ง เมื่อจัดกลุ่มตามแนวทางที่มติคณะกรรมการนบข. กำหนด จะแบ่งเป็น 5 คลังที่จัดเป็นข้าวกลุ่มที่ 2 ที่ต้องระบายเข้าสู่อุตสาหกรรมที่ไม่ใช่เพื่อการบริโภคของคน เนื่องจากมีสัดส่วนข้าวผิดมาตรฐานมาก (เกรด ซี หรือ C) ปนอยู่เกิน 20% ได้แก่ คลังวรโชติ หลัง 2 จังหวัดอ่างทอง คลังถาวรโชคชัย หลัง 1 จังหวัดสระบุรี คลัง บจก.โรงสีไฟแสงไพฑูรย์ (2000) หลัง 2 จังหวัดนนทบุรี คลังกิจเจริญทรัพย์ จังหวัดลพบุรี และคลังกิจเจริญทรัพย์ จังหวัดลพบุรี

02 03 (1)

            ในขณะที่อีก 3 คลังเป็นข้าวที่ต้องระบายเพื่อใช้ทำเป็นเชื้อเพลิงพลังงาน กำหนดสัดส่วนข้าวผิดมาตรฐานมาก (C) ปนอยู่เกินร้อยละ 80 และเป็นข้าวที่มีอายุการเก็บรักษาเกินกว่า 5 ปี ได้แก่ คลังกิจเจริญทรัพย์ หลังที่ 1 กับ 3 จังหวัดลพบุรี และคลังโรงสีไฟเจริญประภา หลัง 2 จังหวัดลพบุรี

            นางดวงพร กล่าวต่อไปว่า กรมการค้าต่างประเทศได้มีหนังสือตอบชี้แจงข้อร้องเรียนเรื่องดังกล่าวให้เจ้าของคลัง โรงสี เซอร์เวย์ ที่รับผิดชอบคุณภาพข้าวทราบโดยตลอด โดยกระบวนการระบายข้าวได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว เจ้าของคลังมีสิทธิโต้แย้งและต่อสู้ทางกฎหมายได้ แต่ไม่มีสิทธิระงับยับยั้งไม่ให้รัฐขายข้าวของรัฐ ส่วนการขอให้ตรวจสอบคุณภาพข้าวใหม่นั้น ขณะนี้ได้เลยขั้นตอนดังกล่าวมานานแล้ว เพราะได้มีการตรวจสอบคุณภาพข้าวมาตั้งแต่ปี 2557 ผลการตรวจก็เป็นที่รับทราบต่อสาธารณชนและเป็นหลักฐานในการดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดอยู่แล้ว จึงไม่มีเหตุที่จะต้องดำเนินการใหม่

            ด้านนางสาวอิศราภรณ์ คงฉวี ตัวแทนคลังวรโชติ (หลัง 2) ได้ออกมาตอบโต้ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ โดยออกแถลงการณ์(ฉบับที่ 1) เรื่อง ชี้แจงข้อเท็จจริง กรณีอธิบดีดวงพร รอดพยาธิ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีที่โกดังข้าว 8 แห่ง เรียกร้องรัฐบาลระงับการระบายข้าวในโครงการรับจำนำข้าวปี 2556/2557

            โดยแถลงการณ์ดังกล่าวนั้นได้ตอบโต้ใน 4 ประเด็นสรุปดังนี้

            1. การเข้าสุ่มตรวจคุณภาพโดยมีผู้แทนเจ้าของคลังและบริษัทผู้ตรวจสอบคุณภาพข้าวหรือผู้แทนร่วมรับทราบและลงนามรับรองในเอกสารกำกับตัวอย่างข้าวเป็นความจริง รับทราบตามตัวอย่างที่เก็บไปเท่านั้น แต่ไม่หมายรวมถึงขั้นตอนการนำไปตรวจและการรายงานผลการปฏิบัติงานโดยตลอดดังกล่าวอ้าง จึงไม่มีการโต้แย้งในขณะสุ่มเก็บตัวอย่างแต่อย่างใด

            2. ตามที่ระบุว่าคลังวรโชติ หลัง 2 จังหวัดอ่างทอง ที่ผ่านมาได้นำข้าวออกมาประมูลแล้วแต่ไม่มีผู้ซื้อ จากการติดตามประกาศการระบายข้าวของรัฐจากเว็ปไซต์องค์การคลังสินค้า และเว็ปไซต์กรมการค้าต่างประเทศ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ไม่พบรายชื่อคลังวรโชติ (หลัง 2)ถูกประกาศประมูลเป็นการทั่วไปและไม่เคยมีบุคคลใดหรือหน่วยงานใดเข้ามาดูตัวอย่าง จนกระทั่ง มีนาคม 2560 มีรายชื่อประกาศจำหน่ายเข้าสู่อุตสาหกรรมที่ไม่ใช่การบริโภคของคนครั้งที่ 1/2560 แบบยกหลัง ลำดับที่ 184 จากทั้งหมด 278 ราย

 

อ้างอิง : http://www.pwo.co.th/more_news.php?cid=352

 

อ้างอิง : http://www.dft.go.th/th-th/HotNews

            3. การนำผลตรวจปี 2557 เป็นตัวตัดสินการขายข้าวในปี 2560 นั้น ไม่สามารถชี้วัดสภาพข้าวที่แท้จริงในแต่ละคลังได้ ขึ้นอยู่กับการเก็บรักษา ผลตรวจข้าวเกรด C เป็นข้าวที่เสื่อมคุณภาพ ที่ผิดมาตรฐานมากไม่คุ้มหรือไม่อาจปรับปรุงเพื่อการบริโภคได้ตั้งแต่ปี 2557 หากเป็นเช่นนั้นจริง ข้าวในปี 2560 สภาพทางกายภาพย่อมแย่ลงมากกว่าผลตรวจปี 2557 จึงไม่เห็นเหตุในการปฏิเสธการตรวจสอบและเปิดเผยต่อสาธารณชนในขณะที่ยังมีข้าวคงเหลือให้ตรวจ

            4. ตามที่อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศอ้างว่าได้ชี้แจงให้ผู้ประกอบการและชี้แจงผ่านสื่อมวลชนให้สาธารณชนทราบอย่างโปร่งใสมาอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลา 3 ปี ข้าพเจ้าขอชี้แจงว่าตลอดระยะเวลา 3 ปี ที่ผ่านมา ข้าพเจ้าและโกดังทั้ง 8 ไม่เคยได้รับผลตรวจดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นหนังสือลายลักษณ์อักษรหรือการประกาศผ่านสาธารณชนผ่านเว็ปไซต์ต่างๆ รวมถึงหลักเกณฑ์การจัดเกรดข้าว และหลักเกณฑ์จัดประเภทข้าว เป็น 3 กลุ่ม ที่มีการปรับสัดส่วนของข้าวเกรด C เกิน 20% ให้ถือเป็นข้าวที่ต้องเข้าสู่อุตสาหกรรมที่ไม่ใช่การบริโภคของคนแบบยกหลังในต้นปี 2560 รวมถึงราคาขั้นต่ำและราคาที่ถูกประมูลได้ของแต่ละคลังแต่ละหลังด้วย

04

05

            นอกจากนี้ในแถลงการณ์ฉบับดังกล่าวยังมีข้อเรียกร้องจากโกดังเก็บข้าวเพื่อขอให้มีการระงับขั้นตอนการระบายข้าวเพื่อตรวจสอบคุณภาพข้าวอีกด้วย

06

            อย่างไรก็ตามเมื่อมีการตอบโต้กันเช่นนี้ สิ่งที่จะพิสูจน์ได้คือการตรวจสอบคุณภาพของข้าวในโกดังเก็บข้าวดังกล่าว ว่ามีคุณภาพเป็นอย่างไร แต่ทางอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศกลับยืนยันว่าจะไม่มีการตรวจสอบเนื่องจากเลยขั้นตอนนั้นมาแล้ว ในขณะที่ฝ่ายเจ้าของโกดังเก็บข้าวต่างเรียกร้องให้ตรวจสอบโดยเปิดเผยต่อสื่อและสาธารณะชน

สนทะนาพร อินจันทร์/ฉะเชิงเทรา ข่าว-กระทรวงพาณิชย์เพิ่งตื่น สั่งรีเช็คสต็อกข้าวทั้งหมดทั่วประเทศ หลัง รมว.เจ้ากระทรวงเคลียร์สังคมไม่ชัดหน่วยงานระดับปฏิบัติการกระทรวงพาณิชย์เต้น หลังรับคำสั่งด่วนจี๋ให้เร่งตรวจสอบข้าวในสต็อกโครงการรับจำนำทั้งหมดทั่วประเทศ ให้แล้วเสร็จภายใน 3 วัน เชื่อต้องการตัวเลขส่งประมวลผลใช้เป็นข้อมูลแจงสังคม หลังที่ผ่านมา รมว.เจ้ากระทรวงแจงตัวเลขขาดทุนได้ไม่ชัดเจนวันที่ 12 มิ.ย.56 เวลา 16.00 น.ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตลอดทั้งวันที่ผ่านมาหน่วยงานในสังกัดกระทรวงพาณิชย์ และคณะอนุกรรมการข้าวระดับจังหวัด ในพื้นที่ จ.ฉะเชิงเทรา ได้พากันเร่งลงพื้นที่เพื่อทำการตรวจสอบสต็อกเพื่อหาตัวเลขปริมาณข้าวที่แท้จริงในโครงการรับจำนำข้าวทุกเมล็ดของรัฐบาล อย่างเป็นการเร่งด่วน หลังจากที่ไ

 

            อีกทั้งการออกแถลงการณ์ยังยืนยันชัดเจนว่าตลอดระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา ไม่เคยได้รับการแจ้งถึงผลตรวจสอบข้าว หลักเกณฑ์การจัดประเภท จัดคุณภาพข้าว รวมถึงราคาขั้นต่ำและราคาข้าวที่ถูกประมูลได้ในแต่ละโกดังอีกด้วย

            เมื่อเป็นเช่นนี้จึงน่าสงสัยเป็นอย่างยิ่งว่าทำไมจึงไม่ยอมให้มีการตรวจสอบอีกครั้ง เพราะนี่เป็นการรักษาผลประโยชน์ของรัฐและประชาชน แต่กลับพยายามจะเร่งรีบให้มีการระบายข้าวออกไปให้หมด อย่าลืมว่าหากระบายข้าวออกไปหมดแล้ว ก็ไม่สามารถตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องคุณภาพข้าวได้อีกแล้ว!!!

 

Reference

https://www.prachachat.net/economy/news-13178

https://www.matichon.co.th/news/614608

http://news.voicetv.co.th/business/511309.html

 

           

           

Share.

About Author

Comments are closed.