พิมพ์เขียวยุทธศาสตร์ชาติฯ ฉบับเต็มมาแล้ว!!! เพื่อให้นายทุน-ขุนศึกที่ล้วนแต่สูงอายุและมีแต่ชายล้วนคุมประเทศกว่า 20 ปีเต็ม

0

 

สภาพัฒน์ เพิ่งเผยแพร่ “ร่างยุทธศาสตร์ชาติฯ(ฉบับเต็ม) ที่ทำไว้ล่วงหน้าตั้งแต่ปี 2558 ไว้บนเว็บไซต์ เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาในเนื้อหาของพิมพ์เขียวร่างยุทธศาสตร์ชาติฯ 20 ปี(พ.ศ.2560-2579)  ฉบับเต็มนี้ จำนวนกว่า 122 หน้า  ได้แบ่งเนื้อหาออกเป็น 4 ส่วน ดังต่อไปนี้  ส่วนที่ 1 ได้พูดถึงอนาคตประเทศไทย ปี พ.ศ. 2579 ในส่วนที่ 2 อธิบายถึงสภาพแวดล้อมการพัฒนาและความท้าทายที่ประเทศไทยต้องพร้อมจะเผชิญ ส่วนที่ 3 เป็นวิสัยทัศน์ เป้าหมาย และยุทธศาสตร์ โดยได้แบ่งออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ได้แบ่งออกเป็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง ,ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ยุทธศาสตร์ที่ 5 เป็นยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และยุทธศาสตร์ที่ 6 เป็นยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ และในส่วนที่ 4 ส่วนสุดท้าย เป็นกระบวนการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ การขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล

1

โดยภาพรวมของร่างยุทธศาสตร์ชาติ ได้วิเคราะห์ว่าในอนาคต 20 ปีข้างหน้า สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกประเทศ มีแนวโน้มจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว รุนแรง และฉับพลันในหลากหลายมิติ ซึ่งจะส่งผลต่ออนาคตการพัฒนาประเทศไทยเป็นอย่างมาก ซึ่งในบทนำได้วิเคราะห์ความแนวโน้มความมั่นคงระยะยาวทั้งไทยและเทศ โดยมีวัตถุประสงค์ในการกำหนดยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อเป็นยุทธศา สตร์ในการพัฒนาประเทศในระยะยาว พร้อมกับการปฏิรูปและการพัฒนา ระบบการบริหารราชการแผ่นดินในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ให้สามารถนำาไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจังจะช่วยยกระดับคุณภาพของประเทศไทยในทุกภาคส่วนและนำพาประเทศไทย ให้หลุดพ้นหรือบรรเทาความรุนแรงของสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ทั้งปัญหาความมั่นคง ปัญหาทางเศรษฐกิจ ปัญหาความเหลื่อมล้ำ ปัญหาการทุจริตคอรัปชั่น และปัญหาความขัดแย้งในสังคม รวมถึงสามารถรับมือกับภัยคุกคาม และบริหารจัดการกับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และสามารถเปลี่ยนผ่าน ประเทศไทยไปพร้อม กับการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ใหม่ของโลกได้ ซึ่งจะทำาให้ประเทศไทยยังคงรักษาบทบาทสำคัญในเวทีโลกสามารถดำรงรักษา ความเป็นชาติที่มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม และคนไทยในประเทศ มีความอยู่ดีมีสุขอย่างถ้วนหน้า

2

ในส่วนที่ 1 ได้ฉายภาพอนาคตประเทศไทย ปี พ.ศ. 2579  อนาคตประเทศไทยท่ามกลางการเปลี่ยนแปลง  รูปแบบการเปลี่ยนผ่านพัฒนาประเทศในช่วง 20 ปี  ภาพเป้าหมายอนาคตประเทศไทยปี พ.ศ. 2579 ตั้งแต่ปัจจัยภายนอกอย่าง ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี,เคลื่อนย้ายได้อย่างเสรีในทุกด้าน,เปลี่ยนแปลง/ ผันผวนของสภาพแวดล้อม,การรวมกลุ่มประเทศ/แข่งขัน,ความมั่นคงชาติและไซเบอร์ และยังมีปัจจัยภายในอย่างความมั่นคงของประเทศ,ความขัดแย้ง,และด้อยประสิทธิภาพในการพัฒนา และยังมีข้อจำกัด ตั้งแต่แรงงานผลิตภาพต่ำ,ประสิทธิภาพภาครัฐต่ำ,โครงสร้างพื้นฐานไม่เพียงพอ,เสถียรภาพทางการเมืองต่ำ,การใช้เทคโนโลยีและดิจิทัลต่ำ,และลงทุนวิจัยและพัฒนาต่ำ

3

ส่วนที่ 2 ได้ฉายภาพสภาพแวดล้อมการพัฒนา และความท้าทายที่ประเทศไทย ต้องพร้อมจะเผชิญ ตั้งแต่แนวโน้มบริบทโลกที่สำคัญ อาจจำแนกเป็น 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการเมืองและความมั่นคงโลก การพัฒนาอย่างก้าวกระโดดด้านเทคโนโลยี ด้านโครงสร้างประชากรและกระแสสังคมโลก แนวโน้มสถานการณ์และระบบเศรษฐกิจโลก และด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมโลก และภายในตั้งแต่ ความเหลื่อมล้ำในสังคม,สังคมผู้สูงอายุ,ระบบการบริหารจัดการที่ต่ำประสิทธิภาพ,ทรัพยากรธรรมชาติเสื่อมโทรม,เศรษฐกิจพึ่งพาตลาดต่างประเทศสูงและผันผวน

ส่วนที่ 3 วิสัยทัศน์ เป้าหมายและยุทธศาสตร์ โดยมีวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจำชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ทั้งนี้วิสัยทัศน์ดังกล่าวจะต้องสนองตอบต่อผลประโยชน์แห่งชาติ อันได้แก่ การมีเอกราช อธิปไตย และบูรณภาพแห่ง เขตอำนาจรัฐ การดำรงอยู่อย่างมั่นคง ยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ การดำรงอยู่อย่างมั่นคงของชาติและประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุขเป็นปึกแผ่น มีความมั่นคงทางสังคม ท่ามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ความเจริญเติบโตของชาติ ความเป็นธรรมและความ อยู่ดีมีสุขของประชาชน ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ความมั่นคงทางพลังงานและอาหาร ความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ

pasted image 0

และส่วนที่ 4 ส่วนสุดท้ายเป็นกระบวนการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ การขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ และการติดตามประเมินผลยุทธศาสตร์การสร้างโอกาส และความเสมอภาคทางสังคม การสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สินของคนทุกลุ่มในสังคม  การสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการทางสังคมอย่างทั่วถึง การเสริมสร้างพลังทางสังคม การสร้างความสมานฉันท์ในสังคม

 

สรุป

จะเห็นได้ว่าแผนยุทธศาสตร์ชาติที่กล่าวมา มีความเป็นนามธรรมอยู่ไม่น้อย และจากการวิพากษ์วิจารณ์ของคนสังคมถึงแนวทางปฏิบัติของรัฐบาลทหารในเรื่องแผนยุทธศาสตร์ก็ไม่สอดคล้องกับแนวทางในปัจจุบันเลย

ไม่ว่าจะเป็นคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติที่ล้วนแล้วแต่เป็นผู้ชาย ที่หลายฝ่ายมองว่าไม่มีสัดส่วนของผู้หญิงเลยที่จะไปเป็นตัวแทนในกลุ่มคณะกรรมการ และล้วนแต่เป็นคนแก่ทั้งนั้นอายุเกิน 60 ปีทั้งนั้น ล้วนเป็นคนหัวเก่า จะปฏิรูปได้อย่างไร ทำไมไม่มีกลุ่มคนรุ่นใหม่เข้ามาเลยในคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ และล้วนแต่เป็นกลุ่มทหารและนายทุน ตามรายชื่อที่ออกมา

และร่างดังกล่าวนั้นมีอยู่แล้ว และก่อนหน้านี้ฉบับย่อถูกเผยแพร่บนเว็บไซต์หน่วยงานราชการหลายแห่งมาก่อนแล้ว ซึ่งร่างฉบับนี้ จัดทำขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2558 โดยคณะกรรมการชุดหนึ่งที่มี พลเอก วิลาศ อรุณศรี เลขาธิการนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน และคณะกรรมการรวม 22 คน ตามพ.ร.บ.การจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ มาตรา 28(4) กำหนดว่า ให้ใช้ร่างฉบับนี้เป็นหลักสำหรับการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ ตัวจริง ที่กำลังจะจัดทำกันหลังจากนี้ต่อไปอีกภายใน 355 วัน

 

อ่านเพิ่มเติม

ร่างยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (ฉบับเต็ม),http://www.nesdb.go.th/download/document/%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%20%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%B0%2020%20%E0%B8%9B%E0%B8%B5%20(%E0%B8%9E.%E0%B8%A82560%20-%202579).pdf

ยุทธศาสตร์ชาติ คืออะไร? เข้าใจกันแบบย่อๆ ที่ https://ilaw.or.th/node/4570

ขั้นตอนสู่ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และการปฏิรูปประเทศของคสช. https://ilaw.or.th/node/4559

ประสบการณ์ 122 วัน กว่าจะได้มาซึ่งร่างยุทธศาสตร์ชาติ ฉบับเต็ม https://ilaw.or.th/node/4627

ดูรายชื่อ คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ชุดปี 58 ได้ที่ https://ilaw.or.th/node/4531

ดูรายชื่อ คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ชุดปี 60 ที่เพิ่งประกาศ ได้ที่ https://ilaw.or.th/node/4625

ดูร่างยุทธศาสตร์ชาติ ฉบับปี 58 ฉบับเต็ม ที่เพิ่งเผยแพร่ ได้ที่ http://bit.ly/2w1ESSN

 

Share.

About Author

Comments are closed.