อิ่มหมีพีมันทั้งกองทัพ : ไอลอว์เผย “สภาทหาร ขึ้นเงินเดือนทหาร”

0

 

 

จากการเปิดเผยของโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน หรือที่เรารู้จักในชื่อ iLaw ได้ทำข้อมูลตั้งแต่การเข้ามาปกครองประเทศของรัฐบาลทหาร พบว่า สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ซึ่ง คสช. แต่งตั้งทหารเข้าไปถึง 145 คนจากทั้งหมด 248 คน (มากกว่าครึ่งหนึ่ง) เห็นชอบกฎหมายเพื่อ “ขึ้นเงินเดือนทหาร” ไปแล้วสามครั้ง ตลอดการปกครองประเทศ

1

โดยครั้งแรก สนช. เห็นชอบเพิ่มเงินเดือนให้ผู้พิพากษา และอัยการทหาร 19 กุมภาพันธ์ 2558 สนช. เห็นชอบแก้ไขเพิ่มเติมร่าง พระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ. 2498 โดยให้เหตุผลว่า พ.ร.บ.ฉบับนี้ บังคับใช้มาเป็นเวลานาน อีกทั้งบทบัญญัติหลายมาตราไม่เหมาะสมกับกาลสมัย เนื่องจากโครงสร้างและกิจการทางทหารได้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม และเพื่อเป็นการยกระดับศาลทหารให้เทียบเท่ามาตรฐานศาลพลเรือน

2

ครั้งที่ 2 เห็นชอบเพิ่มเงินเดือนข้าราชการทหาร ทหารกองประจำการ และนักเรียนในสังกัดกระทรวงกลาโหม

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2558 สนช. เห็นชอบร่าง พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการทหาร ปรับเงินเดือนข้าราชการทหารเพื่อปรับเงินเดือนข้าราชการทหาร ทหารกองประจำการ และนักเรียนในสังกัดกระทรวงกลาโหม ด้วยมติ 163 เสียง งดออกเสียง 14 เสียง จากทั้งหมด 177 เสียง โดยให้เหตุผลว่า เพื่อให้มีความเหมาะสมและเป็นธรรม สอดคล้องกับค่าครองชีพในปัจจุบัน

ครั้งที่ 3 เพิ่มเงินประจำตำแหน่งทหารวิชาการและครู 23 พฤศจิกายน 2560 ที่ประชุม สนช. ใช้เวลาเพียง 15 นาที เห็นชอบร่าง พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการทหาร ด้วยมติเห็นชอบ 203 เสียง งดออกเสียง 4 เสียง จากทั้งหมด 207 เสียง เพื่อแก้ไขเพิ่มเติมบัญชีอัตราเงินประจำตำแหน่งข้าราชการ ประเภทวิชาการในสถาบันการศึกษาสังกัดกระทรวงกลาโหม และเพิ่มบัญชีอัตราเงินประจำตำแหน่งข้าราชการ ประเภทวิทยฐานะ เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ

 

อ่านเพิ่มเติม(เต็ม) สนช.อนุมัติขึ้นเงินเดือนทหาร : ทหารได้ขึ้นเงินเดือน ประชาชนได้อะไร?

https://ilaw.or.th/node/4799  

 

Share.

About Author

Comments are closed.