10 เรื่องน่ารู้? แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนยุทธศาสตร์ใคร

0

 

 

ในช่วงที่ประชาชนคนไทยให้ความสนใจในการติดตามประเด็นเด็กทีมฟุตบอลหมูป่าจะออกมาจากถ้ำขุนน้ำนางนอน กระทั่งสื่อทุกสำนักก็ล้วนแต่ให้ความสนใจกับประเด็นนี้ ในการลุ้นเอาใจช่วยให้เด็กออกมาได้อย่างปลอดภัย แต่รัฐสภาซ่อนรูปเผด็จการในนาม “สภานิติบัญญัติแห่งชาติ” ก็ได้ทำเรื่องสำคัญที่ประชาชนคนไทยไม่ได้รับทราบอย่างทั่วถึง แม้จะมีผลต่ออนาคตคนไทยถึง 20 ปี ก็ตาม คือ การผ่านร่าง “พ.ร.บ.ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี” โดยมีมติเป็นเอกฉันท์ 179 ต่อ 0 เสียง งดออกเสียง 4 เสียง ซึ่งการเห็นชอบครั้งนี้ จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ปี 2561-2580  ซึ่งในขั้นตอนต่อไป คือเตรียมส่งมอบให้นายกรัฐมนตรีนำขึ้นทูลเกล้าเป็นกฎหมายต่อไป

เพื่อเป็นการสรุปรวบยอดให้กับท่านผู้อ่านที่ยังงวยงงกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ของรัฐบาลทหาร ที่จะมีผลต่ออนาคตของเราและลูกหลานของเรา ทางเว็บไซต์ไอสเปซ ขอสรุปรวบยอดเป็น 20 เรื่องน่ารู้ เพื่อให้ผู้อ่านได้รับทราบ ดังต่อไปนี้

1

 

  1. แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี มาจากบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ ปี 2560 มาตรา 65 ที่บัญญัติให้รัฐจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
  2. ครม.จะแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจำนวนไม่เกิน 17 คน เพื่อรวมกับกรรมการยุทธศาสตร์ชาติโดยตำแหน่งอีก 17 คน เพื่อทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ในการทำหน้าที่ร่างแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี กรรมการส่วนใหญ่ล้วนเคยมีส่วนร่วมในการทำงานกับ คสช.มาแล้วทั้งสิ้น โดยถูกแต่งตั้งไปทำหน้าที่ในหน่วยงานหรือเป็นกรรมการชุดต่างๆ ที่ คสช.ตั้งขึ้น เช่น รัฐมนตรี (รมต.) สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารราชแผ่นดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (ป.ย.ป.) หรืออดีตสมาชิกสภาปฏิรูป รวมทั้งเป็นกรรมการปฏิรูปประเทศชุดต่างๆ[1]
  3. มีฝ่ายความมั่นคงถึงเจ็ดที่นั่ง คือ ผู้บัญชาการทหารทุกเหล่าทัพ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ ถ้าบวกเพิ่มกับ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ในฐานะนายกรัฐมนตรี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ ในฐานะรองนายกรัฐมนตรี และกรรมการยุทธศาสตร์ชาติผู้ทรงคุณวุฒิอีกสองคนที่เป็นทหารจะทำให้คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติชุดนี้มีทหารอยู่ถึง 11 คน และมีนายทหารถึง 10 คน เป็นสมาชิก คสช. ด้วย[2]

2

  1. สัดส่วนของกรรมการชุดนี้จะมีที่มาจากภาคธุรกิจถึง 9 คน[3] ประกอบด้วย 1) ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ 2) ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย 3) ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 4) ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และ 5) ประธานสมาคมธนาคารไทย เมื่อรวมกับกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิอีกสามคนซึ่งมาจากภาคธุรกิจ รวมกับ ‘พารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา’ ในฐานะประธานกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
  2. วิสัยทัศน์ของแผนยุทธศาสตร์ชาติ ที่กล่าวถึง ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง,มั่นคงปลอดภัยจากการเปลี่ยนแปลงภายใน-ภายนอกประเทศ สังคมปรองดอง สามัคคี มั่นคงทางอาหาร พลังงาน และน้ำ,มั่งคั่ง ประเทศขยายตัวเศรษฐกิจต่อเนื่อง เข้าสู่กลุ่มประเทศรายได้สูง เศรษฐกิจมีความสามารถแข่งขันสูง,ยั่งยืน การพัฒนาที่สร้างความเจริญด้านรายได้ คุณภาพชีวิต การผลิต การบริโภค เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีความรับผิดชอบต่อสังคม
  3. กรรมการยุทธศาสตร์ชาติที่มาจากภาคธุรกิจทั้งหมดเก้าคนมีจำนวนถึงหกคนที่เข้าร่วมในคณะกรรมการและคณะทำงานโครงการประชารัฐ (ถ้ารวมกรรมการยุทธศาสตร์ชาติทั้งหมด 29 คน จะมีกรรมการ 12 คน ที่ร่วมโครงการประชารัฐ)
  4. ข้อสังเกตที่สำคัญ แผนยุทธศาสตร์ชาติ แผนยุทธศาสตร์ใคร? คือ คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติล้วนเป็นคนของกองทัพ หน่วยงานความมั่นคง คสช.,คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ไม่มีผู้หญิงแม้แต่คนเดียว,เนื้อหาในร่างยุทธศาสตร์ชาติ ไม่ได้มีความแตกต่างไปจากแนวนโยบายของสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในปัจจุบันสักเท่าไร[4]
  5. การจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี จะทำให้เกิดความซ้ำซ้อนให้รัฐบาลชุดถัดไปที่จะมาจากการเลือกตั้ง บริหารประเทศด้วยความยากลำบาก เนื่องจาก จะต้องนำเสนอนโยบายให้สอดคล้องและจะมีคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติคอยกำกับดูแล หากไม่ปฏิบัติตามมีโทษทั้งทางอาญา และยังอาจนำไปสู่การถูกถอดถอนออกจากการดำรงตำแหน่งทางการเมือง
  6. คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ  29 คน มีอายุเฉลี่ย 63 ปี อายุน้อยสุด  55 ปี อายุมากสุด 90 ปี อายุรวมกัน 1,800 ปี ขณะที่ต้องเขียนแผนที่มีผลถึงอนาคต 20 ปี[5]
  7. ยุทธศาสตร์ชาติ เกิดขึ้นในรัฐบาลที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้ง ประชาชนไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง เพราะในทุกขั้นตอนไม่มีประชาชนไปเกี่ยวข้องเลย เพราะเป็นเรื่องของ ครม.คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ สนช.ซึ่งล้วนแต่แต่งตั้งโดยหัวหน้าคณะรัฐประหารทั้งส้ิน

 

 

อ่านเพิ่มเติม

ร่างยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (ฉบับเต็ม),http://www.nesdb.go.th/download/document/%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%20%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%B0%2020%20%E0%B8%9B%E0%B8%B5%20(%E0%B8%9E.%E0%B8%A82560%20-%202579).pdf

ยุทธศาสตร์ชาติ คืออะไร? เข้าใจกันแบบย่อๆ ที่ https://ilaw.or.th/node/4570

ขั้นตอนสู่ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และการปฏิรูปประเทศของคสช. https://ilaw.or.th/node/4559

ประสบการณ์ 122 วัน กว่าจะได้มาซึ่งร่างยุทธศาสตร์ชาติ ฉบับเต็ม https://ilaw.or.th/node/4627

ดูรายชื่อ คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ชุดปี 58 ได้ที่ https://ilaw.or.th/node/4531

ดูรายชื่อ คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ชุดปี 60 ที่เพิ่งประกาศ ได้ที่ https://ilaw.or.th/node/4625

ดูร่างยุทธศาสตร์ชาติ ฉบับปี 58 ฉบับเต็ม ที่เพิ่งเผยแพร่ ได้ที่ http://bit.ly/2w1ESSN

 

[1] https://ilaw.or.th/node/4621

[2] เรื่องเดียวกัน

[3] เรื่องเดียวกัน

[4] https://www.khaosod.co.th/politics/news_1199871

[5] https://ilaw.or.th/node/4625

Share.

About Author

Comments are closed.