ทหารไทย อยู่ตรงไหนของทหารโลก?

0

 

 

  • ประเทศไทย มีความมั่นคงทางการทหารอยู่ในลำดับที่ 27 จาก 136 ประเทศ ทั่วโลก
  • กองทัพไทยเคยถูกลดบทบาทไปอย่างมากหลังเหตุการณ์พฤษภา 35 กินเวลากว่า 15 ปี ที่ไทยไม่มีรัฐประหาร
  • ปี 2561 กระทรวงกลาโหมได้งบประมาณ 222,436.60 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 7.7% ของงบประมาณทั้งหมด เพิ่มจากปีก่อน 8,893 ล้านบาท

 

หากจะกล่าวถึงอำนาจกองทัพไทย คงปฏิเสธไม่ได้ว่ายิ่งใหญ่ล้นฟ้า กระทั่งล้มรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งมาแล้วกี่ยุคต่อกี่ยุค หรือต่อเป็นตัวเลขกลมๆ ก็ปาเข้าไปแล้ว 13 ครั้ง เมื่อเฉลี่ยกับประชาธิปไตยไทยที่ลงหลักปักฐานมาแล้ว 86 ปี จะตกเป็นการรัฐประหารทุกๆ 6.6 ปี ถือเป็นอำนาจมืดที่คอยควบคุมการเมืองให้เป็นไปในทิศทางที่กลุ่มตนต้องการ

 

ครั้งหนึ่งกองทัพไทยเคยถูกลดบทบาทไปอย่างมากหลังเหตุการณ์พฤษภา 35 กินเวลากว่า 15 ปี ที่ไทยไม่มีรัฐประหาร ก่อนจะกลับมาในนาม “คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ซึ่งมีพลเอกสนธิ บุญยรัตกลิน เป็นหัวหน้าโค่นรัฐบาลรักษาการนายกรัฐมนตรี พ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตร ในขณะนั้น เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2549 ดังนั้น กองทัพไทยจึงถือเป็นกลุ่มอำนาจที่มีบทบาทในการเมืองสูงที่สุดในสังคม มากเสียกว่านักการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งเสียอีก

 

เป็นที่น่าสนใจว่า แล้วในระดับโลก กองทัพไทยทรงอิทธิพลแค่ไหน? จากรายงานของ globalfirepower ปี 2561 ได้สำรวจความมั่นคงทางการทหารทั่วโลก พบว่า ประเทศไทย มีความมั่นคงทางการทหารอยู่ในลำดับที่ 27 จาก 136 ประเทศ ทั่วโลก โดยลำดับ 1 ยังคงเป็นสหรัฐอเมริกา ต่อมาเป็นรัสเซีย และจีน ตามลำดับ โดยมีงบประมาณสูงถึง 5,390 ล้านดอลลาห์สหรัฐฯ คิดเป็นประมาณ 177,870 ล้านบาท(1 ดอลลาห์ต่อ 33 บาท) มีกำลังพลรวม 310,457 คน กำลังพลประจำ 247,157 คน และกำลังพลสำรอง 63,300 คน

 

 

เปรียบเทียบความมั่นคงทางการทหาร  7 ประเทศ ปี 2561[1]

 

ประเทศ ลำดับความมั่นคงทางการทหาร GDP(ล้านเหรียญสหรัฐ)(2560) ประชากร(ล้านคน) กำลังพลรวม(คน) กำลังพลประจำ กำลังพลสำรอง งบประมาณกลาโหม(ล้านดอลลาห์สหรัฐฯ
สหรัฐอเมริกา 1 19,390,600 326.6 2,083,100 1,281,900 801,200 647,000
จีน 3 12,014,610 1,379.3 2,693,000 2,183,000 51ประ0,000 151,000
ญี่ปุ่น 8 4,872,135 126.5 310,457 247,157 63,300 44,000
เกาหลีใต้ 7 1,538,030 51.2 5,827,250 625,000 5,202,250 40,000
อินโดนีเซีย 15 1,015,411 260.6 975,750 435,750 540,000 6,900
ไทย 27 455,378 68.4 627,425 335,425 292,000 5,390

 

โดยรายงานของ globalfirepower จะใช้เกณฑ์วัดความมั่นคงทางการทหาร โดยดูจากกำลังพล เฉลี่ยต่อประชากร กองพลประจำการ กำลังพลสำรอง ดูจากกองกำลังทางอากาศ เครื่องบิน เฮลิคอปเตอร์ประจำการ ดูจากยุทโธปกรณ์ เช่น รถถัง ยานพาหนะรบ ดูจากกองกำลังทางน้ำ เรือรบ ดูจากทรัพยากรธรรมชาติและการคมนาคมขนส่ง และการเงินของประเทศ

1

ตารางแสดงกำลังพลของประเทศไทยต่อประชากร กำลังพลประจำ กำลังพลสำรอง[2]

 2

ตารางแสดงกำลังพลทางอากาศของไทย[3]

 3

4

5

6

7

เปรียบเทียบความมั่นคงทางการทหารในอาเซียน 2561

ประเทศ ลำดับความมั่นคง GDP(ล้านเหรียญสหรัฐ)(2560) ประชากร(ล้านคน) กำลังพลรวม(คน) กำลังพลประจำ กำลังพลสำรอง งบประมาณกลาโหม(ล้านดอลลาห์สหรัฐฯ
ไทย 27 455,378 68.4 627,425 335,425 292,000 5,390
อินโดนีเซีย 15 1,015,411 260.6 975,750 435,750 540,000 6,900
ฟิลิปปินส์ 52 313,419 104.3 498,250 172,500 325,750 3,000
มาเลเซีย 44 314,497 31.4 420,000 110,000 310,000 4,700
ลาว 117 17,152 7.1 130,000 30,000 100,000 18.5
กัมพูชา 102 22,252 16.2 195,000 125,000 70,000 192
บรูไน 11,963
เวียดนาม 20 220,408 96.2 5,480,500 448,500 5,040,000 3,365
พม่า 35 66,537 55.1 516,000 406,000 110,000 2,400
สิงคโปร์ 67 323,902 5.9 504,500 72,000 432,500 9,700

 

 

งบประมาณกระทรวงกลาโหมรายปี (ตามภาพ)

8

งบประมาณกระทรงกลาโหมรายปี 2548-2561,ที่มา สำนักงบประมาณ,ที่มาภาพ ไทยพลับลิกา,ลิงก์ที่มา https://thaipublica.org/2017/06/budgeting-prayuth-government-2561/

 

ข้อมูลปี 2561 กระทรวงที่ได้รับการจัดสรรวงเงินงบประมาณมากที่สุด 5 อันดับแรก มีดังนี้

  • อันดับที่ 1 กระทรวงศึกษาธิการ 510,961.81 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 17.6% ของงบประมาณทั้งหมด หากเปรียบเทียบกับปีก่อนลดลง 3,000 ล้านบาท
  • อันดับที่ 2 งบกลาง 394,326.06 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 13.6% ของงบประมาณทั้งหมด เปรียบเทียบกับปีก่อนลดลง 54,554.4 ล้านบาท
  • อันดับที่ 3 กระทรวงมหาดไทย 355,995.34 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 12.3% ของงบประมาณทั้งหมด เพิ่มจากปีก่อน 20,850 ล้านบาท
  • อันดับที่ 4 กระทรวงการคลัง 238,356.05 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 8.2% ของงบประมาณทั้งหมด เพิ่มจากปีก่อน 20,643 ล้านบาท
  • อันดับที่ 5 กระทรวงกลาโหม 222,436.60 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 7.7% ของงบประมาณทั้งหมด เพิ่มจากปีก่อน 8,893 ล้านบาท

ขนาดกำลังพล

กองทัพ กำลังพล(คน) ขนาด
กองทัพบก 190,000 9 กองพลทหารราบ,1 กองพลทหารราบยานเกราะ,3 กองพลทหารม้า,1 กองพลรบพิเศษ,1 กองพลทหารปืนใหญ่,1 กองพลทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน

1 กองพลทหารช่าง

กองทัพเรือ 71,000 แบ่งเป็นทหารเรือ 53,000 นาย นาวิกโยธิน 18,000 นาย
กองทัพอากาศ 45,000 315 อากาศยาน เป็นเครื่องบินขับไล่/โจมตี 184

ความน่าเชื่อถือของข้อมูล (วิกิพีเดีย กองทัพบกไทย,กองทัพเรือไทย,กองทัพอากาศไทย)

 

ทหารเกณฑ์

ข้อมุลการเกณฑ์ทหาร จากสถิติทั่วโลกพลว่า  64 ประเทศมีการบังคับเกณฑ์ทหาร 8 ประเทศเกณฑ์โดยการคัดเลือก 13 ประเทศเกณฑ์ทหารเฉพาะเหตุฉุกเฉิน 88 ประเทศไม่มีการเกณฑ์ทหาร 21 ประเทศ ไม่มีกองกำลังทหาร

สถิติการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้าเป็นทหารกองประจำการ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542 – 2559[4]

9

ทหารเกณฑ์ในแต่ละปี 2542-2559,ที่มาภาพ http://library.fes.de/pdf-files/bueros/thailand/14043.pdf

การเกณฑ์ทหารเปรียบเทียบ 7 ประเทศ

ประเทศ สถานะ
สหรัฐอเมริกา ไม่มีการเกณฑ์ทหาร ใช้ความสมัครใจ
อังกฤษ ไม่มีการเกณฑ์ทหาร ใช้ความสมัครใจ
จีน มีการเกณฑ์ทหาร แต่เป็นระบบคัดเลือก โดยบุคคลที่อายุ 18-20 จะต้องลงทะเบียนกับกองทัพ และจะถูกเลือกเข้ามาฝึก เป็นเวลา 2 ปี
เกาหลีใต้ มีระบบการเกณฑ์ทหาร เนื่องจากประเทศอยู่ในช่วงสงคราม โดยผู้ชายอายุ 18-35 ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารอย่างน้อย 2 ปี
อินโดนีเซีย อายุ 18-45 ปีสำหรับอาสาสมัครเป็นทหาร กับการเกณฑ์ทหารแบบคัดเลือก ทำหน้าที่ตามกำหนดเป็นเวลา 2 ปี โดยที่เป็นกองกำลังสำรองจนถึงอายุ 45 ปี

 

 

ทหารเกณฑ์เปรียบเทียบ 10 ประเทศในอาเซียน

ประเทศ สถานะ
ลาว อายุ 18 ปี เข้ารับเกณฑ์ทหารหรืออาสาสมัครเป็นทหาร; ทำหน้าที่ตามกำหนดอย่างต่ำ 18 เดือน
เวียดนาม เพศชายอายุ 18-25 ปี เข้ารับเกณฑ์ทหารหรืออาสาสมัครเป็นทหาร; การเกณฑ์ทหารมีปีละ 2 หน; ทำหน้าที่ตามกำหนดเป็นเวลา 18 เดือนถึง 2 ปี; เพศชายสามารถเข้ารับฝึกฝนในโรงเรียนทหารเมื่ออายุ 17 ปี
สิงคโปร์ เพศชายอายุ 18-21 ปี เข้ารับเกณฑ์ทหาร อายุ 16 ปีครึ่งอาสาสมัครเป็นทหาร; ทำหน้าที่ตามกำหนดเป็นเวลา 2 ปี; เป็นกองกำลังสำรองถึงอายุ 40-50 ปี
กัมพูชา อายุ 18 ปีเป็นอย่างต่ำสำหรับการเข้ารับเกณฑ์ทหารและอาสาสมัครเป็นทหาร
ฟิลิปปิน ไม่มีการเกฑ์ทหาร
อินโดนีเซีย อายุ 18-45 ปีสำหรับอาสาสมัครเป็นทหาร กับการเกณฑ์ทหารแบบคัดเลือก ทำหน้าที่ตามกำหนดเป็นเวลา 2 ปี โดยที่เป็นกองกำลังสำรองจนถึงอายุ 45 ปี
บรูไน ไม่มีเกณฑ์ทหาร อายุ 17 ปีสำหรับอาสาสมัครเป็นทหาร ฝึกฝนระดับเริ่มต้นเป็นเวลา 43 สัปดาห์
มาเลเซีย ไม่มีการเกณฑ์ทหาร, อายุ 17 ปี 6 เดือนสำหรับอาสาสมัครเป็นทหาร

 

เมียนมาร์ ไม่มีการเกณฑ์ทหาร ใช้ระบบอาสาสมัคร

 

 

 

ข้อมูลเพิ่มเติม และอ้างอิง

 

เปรียบเทียบสถิติทหารทั่วโลก https://www.globalfirepower.com/active-military-manpower.asp

ทหารเกณฑ์ทั่วโลก http://chartsbin.com/view/1887

งบประมาณกระทรวงกลาโหม https://thaipublica.org/2017/06/budgeting-prayuth-government-2561/

ประวัติศาสตร์การเกณฑ์ทหารในสังคมไทย, http://library.fes.de/pdf-files/bueros/thailand/14043.pdf

 

[1] https://www.globalfirepower.com/countries-comparison.asp

[2] https://www.globalfirepower.com/country-military-strength-detail.asp?country_id=thailand

[3] เรื่องเดียวกัน

[4] http://library.fes.de/pdf-files/bueros/thailand/14043.pdf

Share.

About Author

Comments are closed.