ในหลวง ร.10 ทรงโปรดเกล้าฯ เรียกประชุมรัฐสภา สมัยสามัญประจำปี 22 พ.ค.นี้

0

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ พ.ร.ฎ.เรียกประชุมรัฐสภา พ.ศ.2562 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ให้ไว้ ณ วันที่ 12 พ.ค. พ.ศ.2562 เป็นปีที่ 4 ในรัชกาลปัจจุบัน โดย พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า

โดยที่ได้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป 24 มีนาคม เมื่อวันที่ พ.ศ.2562 แล้ว และตามความในมาตรา 121 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย กำหนดให้มี การเรียกประชุมรัฐสภาภายใน 15 วันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้ง ส.ส. อันเป็นการเลือกตั้งทั่วไป โดยให้ถือเป็นวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 121 มาตรา 122 และมาตรา 175 ของรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมรัฐสภา ตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ.2562 เป็นต้นไป

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

ที่มา : เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา
www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/A/063/T_0001.PDF

0001

Share.

About Author

Comments are closed.