เปิดคำแถลงนโยบาย ครม.ประยุทธ์ 2/1 12 ด้านหลัก 12 ด้านเร่งดำเนินการใน 1 ปี มีอะไรบ้าง?

0

1

21 ก.ค. 2562 ทำเนียบรัฐบาลเผยนโยบายคำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่เตรียมแถลงต่อรัฐสภาในวันที่ 25 ก.ค.ที่จะถึงนี้ โดยเอกสารมีความยาวประมาณ 40 หน้า 

โดยเอกสารระบุว่า ครม.ได้กำหนดนโยบายบริหารราชการแผ่นดินที่ยึดมั่นการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยมีความสอดคล้องกับหมวด 5 หน้าที่ของรัฐ และหมวด 6 แนวนโยบายแห่งรัฐตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ตลอดจนยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2580 เรียบร้อยแล้ว

ด้วยเหตุนี้ ครม.จึงขอแถลงนโยบายต่อรัฐสภาให้ทราบถึงแนวทางการบริหารราชการแผ่นดินที่รัฐบาลจะดำเนินการ เพื่อพัฒนาประเทศไทยให้ก้าวไปข้างหน้าด้วยความมั่นคง สังคมไทยมีความสงบสุข สามัคคี และเอื้ออาทร คนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและมีความพร้อมที่จะดำเนินชีวิตในศตวรรษที่ 21

_107770204_4c20d833-50a0-4d5a-878f-e322b3bbfe2a

โดยนโยบายหลัก 12 ด้าน ได้แก่ 

 1. การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 
 2. การสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศและความสงบสุขของประเทศ 
 3. การทำนุบำรุงศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม 
 4. การสร้างบทบาทของไทยในเวทีโลก 
 5. การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของไทย 
 6. การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจและการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค
 7. การพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากฐานราก 
 8. การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย 
 9. การพัฒนาระบบสาธารณสุขและหลักประกันทางสังคม 
 10. การพื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน 
 11. การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ 

12.การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและกระบวนการยุติธรรม

โดยนโยบายอีก 12 เรื่องที่จะดำเนินการเร่งด่วน ภายใน 1 ปี ต่อจากนี้ ประกอบด้วย 

 1. การแก้ไขปัญหาในการดำรงชีวิตของประชาชน 
 2. การปรับปรุงระบบสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
 3. มาตรการเศรษฐกิจเพื่อรองรับความผันผวนของเศรษฐกิจโลก 
 4. การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและพัฒนานวัตกรรม 
 5. การยกระดับศักยภาพของแรงงาน 
 6. การวางรากฐานระบบเศรษฐกิจของประเทศสู่อนาคต 

7.การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่21

 1. การแก้ไขปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายราชการประจำ 
 2. การแก้ไขปัญหายาเสพติดและสร้างความสงบสุขในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ 
 3. การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชน 
 4. การจัดเตรียมมาตรการรองรับภัยแล้งและอุทกภัย
 5. การสนับสนุนให้มีการศึกษาการรับฟังความเห็นของประชาชน และการดำเนินการเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ

 

อ้างอิง

http://edoc.parliament.go.th/getfile.aspx?id=708651&file=%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B9%81%E0%B8%96%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A2+%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81+%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B9%8C(%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%A2+2).pdf&download=1 

 

Share.

About Author

Comments are closed.