5 ปี คสช. ใช้ไปแล้วกว่า 14 ล้านล้านบาท แต่ไม่เปิดเผยและไม่เหลือคงค้าง 

0

15 ก.ค. มีรายงานจากทำเนียบรัฐบาลว่า สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี(สลค.) เวียนหนังสือมติคณะรัฐมนตรี (9 ก.ค.2562) ตามที่ นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี รายงานว่า รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 265 บัญญัติให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) ยังคงอยู่ในตำแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไป จนกว่าคณะรัฐมนตรีที่ตั้งขึ้นใหม่ ภายหลังการเลือกตั้งทั่วไปครั้งแรกตามรัฐธรรมนูญนี้จะเข้ารับหน้าที่ 

หห

ซึ่งเมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2562 คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้มีการประชุมและมีมติเกี่ยวกับการดำเนินการภายหลังจากที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติพ้นจากตำแหน่ง ดังนี้

1.เอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของคณะรักษาความสงบแห่งชาติทั้งหมดให้เก็บรักษาไว้ที่กองทัพบก กระทรวงกลาโหม ในฐานะที่กองทัพบกเป็นสำนักเลขาธิการของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ซึ่งทำหน้าที่เป็นหน่วยธุรการของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

2.งบประมาณที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติใช้จ่ายในการปฏิบัติหน้าที่ ที่ผ่านมาได้ขออนุมัติเบิกจ่ายเป็นครั้ง ๆ ไป จึงไม่มีงบประมาณคงค้างเหลืออยู่

3.บุคลากรที่มาช่วยราชการคณะรักษาความสงบแห่งชาติให้ส่งตัวกลับหน่วยงานต้นสังกัด

สำหรับงบประมาณที่ คสช.ใช้จ่ายไปตลอด 5 ปี ไม่มีการเปิดเผย มีเพียงงบประมาณรายจ่ายตลอด 5 ปี ตามข้อมูลเบื้องต้นในรายงานตัวเต็ม “ผลการดำเนินงานของรัฐบาล ปีที่ 4” ซึ่งเป็นการรวบรวมผลงานรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ระหว่าง วันที่ 12 ก.ย.60 – 12 ก.ย.61 ที่จัดทำเป็นรูปเล่ม จำนวน 421 หน้า ที่สำนักงบประมาณเปิดเผย ระบุว่า ตั้งแต่ปีงบประมาณพ.ศ. 2558-2562 งบประมาณรายจ่ายรวมของประเทศมีจำนวน ทั้งสิ้น 14,324,000 ล้านบาท 

F2BCB19F-B97D-4BEA-B3E1-6948090BA8A1

จำแนกตามยุทธศาสตร์ 6 ด้าน ดังนี้

1.ด้านความมั่นคง 1,507,085.6 ล้านบาท 

2.ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 2,115,569.7 ล้านบาท 

  1. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 2,662,491.6 ล้านนาท 

 

  1. ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม1,990,403.7 ล้านบาท 

 

  1. ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 559,973.8 ล้านบาท 

 

  1. ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 3,698,009.5 ล้านบาทประยุทธ์263625-700x465

นอกจากนี้ยังมี รายการค่าดำเนินการภาครัฐ 1,790,466.1 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วย รายจ่ายเพี่อบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ รายจ่ายเพี่อรองรับกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น และรายจ่ายเพี่อชดใช้เงินคงคลัง

โดยสรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2558 วงเงิน 2,575,000 ล้านบาท

งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2559 วงเงิน 2,720,000 ล้านบาท และงบประมาณเพิ่มเติมฯ 56,000 ล้านบาท 

งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560 วงเงิน 2,733,000 ล้านบาท และงบประมาณเพิ่มเติมฯ 190,000 ล้านบาท 

งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561 วงเงิน 2,900,000 ล้านบาท และ งบประมาณเพิ่มเติมฯ 150,000 ล้านบาท

และ งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 วงเงิน 3,000,000 ล้านบาท

เช่นเดียวกับเอกสารลับหรือเอกสารต่าง ๆ ที่เปิดเผยของ คสช. ก็ไม่มีการรายงานแต่อย่างใด มีเพียงข้อสั่งการหัวหน้า คสช. และ คำสั่ง คสช. ตลอด 5 ปี จำนวน 66 ฉบับที่มีการเปิดเผยเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาว่ามีการยกเลิกไปแล้ว

อย่างไรก็ตาม บุคลากรที่มาช่วยราชการ คสช. ก็ไม่มีการระบุไว้แน่ชัดว่ามีเท่าไร มีเพียง มติ ครม. ที่ให้เลื่อนขั้นเงินเดือนกรณีพิเศษ 2 ขั้น นอกเหนือจากโควตาปกติ เพิ่มเติมอีกร้อยละ 3 ให้เจ้าหน้าที่ คสช. จำนวน 721 ราย ตามที่สำนักเลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติเสนอ

ทั้งนี้ งบประมาณส่วนดังกล่าว จะมาจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีของส่วนราชการต้นสังกัดในโอกาสแรกก่อน ที่เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560 หากไม่สามารถดำเนินการได้ จะให้เบิกจ่ายจากงบกลาง ในส่วนของการเลื่อนเงินเดือนและปรับวุฒิข้าราชการ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ ทว่า เอกสารระบุหลักเกณฑ์นั้นยังไม่มีออกมาชัดเจน มีเพียงแค่การระบุผู้ที่ผ่านการพิจารณารับสิทธิ์

ก่อนหน้านี้ ครม. ได้มีมติอนุมัติเลื่อนเงินเดือนกรณีพิเศษ 2 ขั้นเมื่อปี 2558 ให้กับเจ้าหน้าที่ 1,033 คน และในวันที่ 3 พฤษภาคม 2559 ได้มีมติอนุมัติเพิ่มเติม 709 คน โดยที่ตัวเลขทหารที่อยู่ช่วยในการปฏิบัติการทั้งหมดมีทั้งสิ้น 22,771 นาย ไม่อยู่ในเกณฑ์พิจารณา 254 นาย โดยคาดว่า จะมีข้าราชการมาช่วยราชการ คสช. จำนวน มากกว่า 2 หมื่นนาย

 

Share.

About Author

Comments are closed.