17 ปี  ความขัดแย้งภาคใต้ ใช้งบประมาณประเทศไปแล้วกว่า 3 แสนล้านบาท 

0

เหตุการณ์ความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีรากฐานทางประวัติศาสตร์ที่ยาวนาน ถือเป็นปัญหาความมั่นคงของชาติที่สําคัญปัญหาหนึ่ง ที่มีการกําหนดให้เป็นนโยบายของรัฐบาลหลายชุดที่ผ่านมา

หากจะนับการปะทุขึ้นของความไม่สงบ เริ่มขึ้นวันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2547 ที่เป็นเหตุการณ์กลุ่มคนร้ายบุกเข้าปล้นอาวุธปืนจากกองพันพัฒนาที่ 4 ค่ายกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์บ้านปิเหล็ง ตําบลมะรือโบออก อําเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส  ถือเป็นจุดเริ่มต้นสําคัญ และยังคงยืดเยื่อต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันเป็นเวลายาวนานถึง 17 ปี ภายใต้การดำเนินนโยบายของรัฐบาล 8 ชุด 

16-11-18-9

ที่มาภาพ Mthai

พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้เมื่อถูกให้ยกเป็นพื้นที่ความมั่นคง ย่อมมีกองทัพเข้าไปเกี่ยวข้องอย่างมาก ที่มีบทบาทและอำนาจในการกำหนดนโยบายและแนวทางแก้ไข ซึ่งมีทั้งกำลังพลและงบประมาณที่เพิ่มขึ้น ตลอด 17 ปี พบว่า มีการจัดสรรงบประมาณแก้ไขปัญหานี้ไปแล้วกว่า 313,792.4 ล้านบาท ดังนี้ 

 • 2547 – 13,450 ล้านบาท
 • 2548 – 13,674 ล้านบาท
 • 2549 – 14,207 ล้านบาท
 • 2550 – 17,526 ล้านบาท
 • 2551 – 22,988 ล้านบาท
 • 2552 – 27,547 ล้านบาท
 • 2553 – 16,507 ล้านบาท
 • 2554 – 19,102 ล้านบาท
 • 2555 – 16,277 ล้านบาท
 • 2556 – 21,124 ล้านบาท
 • 2557 – 25,921 ล้านบาท
 • 2558 – 25,744.3 ล้านบาท
 • 2559 – 30,886.6 ล้านบาท
 • 2560 – 12,692 ล้านบาท (เฉพาะงบแผนงานบูรณาการฯ)
 • 2561 – 13,255.7 ล้านบาท (เฉพาะงบแผนงานบูรณาการฯ)
 • 2562 – 12,025.3 ล้านบาท (เฉพาะงบแผนงานบูรณาการฯ)
 • 2563 – 10,865.5 ล้านบาท (เฉพาะงบแผนงานบูรณาการฯรถถัง

โดยในรายงานของบีบีซีไทย ได้ตรวจสอบเอกสารงบประมาณปี 2563 เพิ่มเติม พบว่า งบแผนงานบูรณาการฯ 10,865.5 ล้านบาท กระจายอยู่ในสำนักนายกรัฐมนตรี ซึ่งมีกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) รวมอยู่ในส่วนนี้, กระทรวง 15 กระทรวง, ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี/กระทรวง ซึ่งมีศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) อยู่ในส่วนนี้ รวมถึงสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน

สำหรับหน่วยงานที่ได้งบหลักพันล้านบาทมี 4 หน่วยงาน ที่น่าสนใจคือ 

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) ได้งบ 2,209.9 ล้านบาท 

กระทรวงกลาโหมได้งบ 1,584 ล้านบาท แบ่งเป็น 

กองทัพบก 789.9 ล้านบาท

 กองทัพเรือ 716.9 ล้านบาท

กองทัพอากาศ 8.9 ล้านบาท 

กองบัญชาการกองทัพไทย 68.3 ล้านบาท

นอกจากนี้ทางเว็บไซต์บีบีซีไทย ยังพบว่า ในแผนงบประมาณปี 2563 มี “งบซุกซ่อน” อยู่ตามแผนงานอื่น ๆ อีก 25,696 ล้านบาท โดยมี 8 หน่วยงานที่ได้งบส่วนนี้ทะลุหลักพันล้านบาท ส่วนใหญ่ถูกใช้ไปในงานก่อสร้างถนน ทั้งในส่วนของกรมโยธาธิการและผังเมืองสังกัดกระทรวงมหาดไทย และกรมทางหลวงชนบทและกรมทางหลวงสังกัดกระทรวงคมนาคม

ที่มาภาพ ไทยรัฐ

ที่มาภาพ ไทยรัฐ

ขณะที่ กอ.รมน. ได้งบก้อนนี้ไป 1,529.1 ล้านบาท ส่วนกระทรวงกลาโหมได้งบ 5,658.1 ล้านบาท แบ่งเป็น กองทัพบก 3,439.2 ล้านบาท, กองทัพเรือ 629.6 ล้านบาท และกองทัพอากาศ 2.2 ล้านบาท เมื่อรวมงบทั้ง 2 ก้อน ทำให้มีงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับจังหวัดชายแดนภาคใต้ทั้งสิ้น 36,561.4 ล้านบาท โดยอยู่ในมือกองทัพบกมากที่สุด 4,229.1 ล้านบาท รองลงมาคือ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช.) 3,775.2 ล้านบาท และ กอ.รมน. 3,739.1 ล้านบาท

น่าสนใจอย่างยิ่งว่า งบประมาณในการแก้ไขปัญหา 3 จังหวัดชายแดนใต้ ไม่มีทีท่าว่าจะลดลง โดยในการอภิปรายของ น.ส.พรรณิการ์ วานิช ส.ส.พรรคอนาคตใหม่ มองว่า หากเปรียบเทียบงบประมาณในการแก้ไขปัญหา 3 จังหวัดชายแดนใต้ พบว่า ตกเฉลี่ยวันละ 56 ล้านบาท ของงบประมาณประเทศ ที่กินเวลาในการแก้ไขปัญหาที่ไม่มีทีท่าว่าจะลดลงกว่า 17 ปี

อ้างอิง

https://library2.parliament.go.th/ejournal/content_af/2558/nov2558-1.pdf

https://www.isranews.org/content-page/67-south-slide/66736-billion_66736.html

https://www.bbc.com/thai/thailand-50093938 

 

 

Share.

About Author

Comments are closed.