15 กันยายน วันประชาธิปไตยสากล

0

15 กันยายน ของทุกปี หลายคนยังไม่เคยทราบมาก่อนว่า วันนี้เป็นวันอะไร มีความสำคัญอย่างไร ซึ่งในต่างประเทศนั้น วันนี้ถือเป็นวันที่ทุกคนต้องรู้จักและให้ความเคารพอย่างมาก นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2550 เป็นต้นมา องค์การสหประชาชาติได้ประกาศให้วันที่ 15 กันยายน เป็น “วันประชาธิปไตยสากล” เพื่อให้ทุกชาติได้สะท้อนถึงความหมายและเห็นความสำคัญของวันประชาธิปไตย

เกิดขึ้นได้อย่างไร วันประชาธิปไตยสากล

การปกครองระบอบประชาธิปไตย เริ่มต้นเมื่อเดือนกันยายน ปีค.ศ. 1997 โดยสหภาพระหว่างรัฐสภา (Inter-Parliamentary Union : IPU) ได้ประกาศปฏิญญาสากลว่าด้วยประชาธิปไตย ซึ่งได้ให้การรับรองหลักการของประชาธิปไตย ทั้งทางทฤษฎีและทางปฏิบัติ และให้ความสนใจของนานาประเทศในระบอบประชาธิปไตย[1]

ทำให้เกิดการประชุมนานาชาติเกี่ยวกับประชาธิปไตยใหม่และได้รับการฟื้นฟู (ICNRD) เริ่มต้นขึ้นในปี ค.ศ. 1988 ซึ่งจัดขึ้นในกาตาร์ ในปี ค.ศ. 2006 ได้เน้นย้ำถึงความสำคัญและหลักการดังกล่าว และยังได้มีการออกแผนปฏิบัติงานเพื่อแสดงให้เห็นถึงรูปแบบการปกครองและคุณค่าของระบอบประชาธิปไตยอย่างลึกซึ้ง

ผลสืบเนื่องมาจากการประชุมดังกล่าว กาตาร์ ซึ่งตัดสินใจเพื่อที่จะส่งเสริมวันประชาธิปไตยสากล โดยกาตาร์ได้เป็นผู้นำในการร่างเนื้อความในมติของสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ และปรึกษาร่วมกันกับรัฐสมาชิกของสหประชาชาติ

สหภาพรัฐสภา (IPU) จึงได้ริเริ่มและสนับสนุนการจัดกิจกรรมเนื่องในวันประชาธิปไตยสากลในวัน 15 กันยายน ของทุกปี นับตั้งแต่ปี 2008 เป็นต้นมา[2]

เริ่มต้นการร่วมรณรงค์วันประชาธิปไตยสากล

เริ่มในปี 2008 สหภาพรัฐสภา (IPU) ได้กระตุ้นให้รัฐบาลในหลายประเทศ มีการจัดงานรณรงค์ประชาธิปไตยสากลผ่านกิจกรรมพิเศษต่างๆ ในวันที่ 15 กันยายน โดยเน้นให้สอดแทรกเนื้อหาเกี่ยวกับประชาธิปไตยลงไป ไม่ว่าจะเป็น ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับในระบอบประชาธิปไตย ที่มีรัฐบาลเป็นศูนย์กลาง ซึ่งถือเป็นหัวใจหลักของประชาธิปไตย[3]

นอกจากนี้ได้มีการแจกแจงรายละเอียดเกี่ยวกับการตรวจสอบการทำงานและการปฏิบัติตามหน้าที่ของรัฐบาล รวมทั้งบอกจุดแข็งที่ทำให้ประชาธิปไตยทำงานอย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย ซึ่งต่อมาในปี 2013 มีถึง 162 ประเทศทั่วโลกที่เป็นร่วมกันจัดกิจกรรมในวันประชาธิปไตยสากล โดยที่สหภาพรัฐสภา (IPU) จะเป็นผู้กำหนดหัวข้อหลักในการรณรงค์

ประเทศเพื่อนบ้านที่กำลังพัฒนาหลักประชาธิปไตย

ในสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า ประธานาธิบดีเต็ง เส่ง ได้เรียกร้องเนื่องในวันประชาธิปไตยสากล (15 กันยายน 2557)[4]  ให้ประชาชนโดยเฉพาะเยาวชน ร่วมกันสร้างชาติที่มีความเป็นประชาธิปไตยด้วยความเข้าใจ ไว้วางใจ เมตตากรุณา และโปร่งใส

โดยที่พม่านั้น กำลังอยู่ในช่วงที่ 3 ของกระบวนการปฏิรูป ย้ำว่า การกระจายอำนาจทางการเมืองและการปลูกฝังวัฒนธรรมทางการเมืองใหม่อยู่คู่กับเจตนารมณ์ทางการเมืองที่บริสุทธิ์เพื่อประโยชน์ของประชาชน อีกทั้ง ผู้นำพม่ากล่าวด้วยว่า ความเจริญรุ่งเรืองของพม่าขึ้นอยู่กับเยาวชน 16 ล้านคน และว่าเยาวชนมีบทบาทสำคัญต่อการปฏิรูปประชาธิปไตยและการพัฒนาในอนาคต ขบวนการปฏิรูปในระยะที่ 3 นี้มีโครงการพัฒนาเยาวชนอย่างรอบด้านรวมอยู่ด้วย

เช่นเดียวกับที่ประเทศมาเลเซีย[5]  ที่เริ่มมีพัฒนาการด้านประชาธิปไตยมากขึ้นเช่นกัน โดยนายนาจิป ราซัค นายกรัฐมนตรีมาเลเซีย ประกาศในวันมาเลเซียให้ยกเลิกพระราชบัญญัติความมั่นคงภายใน ที่ใช้มาตั้งแต่ปี 2503 และยกเลิกการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินอีก 3 ฉบับ ซึ่งทำให้การกักขังประชาชน  ต้องให้ศาลเป็นผู้พิจารณา  ซึ่งแตกต่างจากเดิมที่เป็นดุลพินิจของตำรวจ  จึงเท่ากับเป็นการลดความเสี่ยงที่ประชาชนจะถูกกักขัง เพราะมีอุดมการณ์ทางการเมืองที่แตกต่าง

นอกจากนี้ นายราซัค ยังกล่าวอีกว่า จะมีการแก้ไขพระราชบัญญัติตำรวจในอนาคต   เพื่ออนุญาตให้ประชาชนจัดการชุมนุมได้อย่างเสรี แต่การประท้วงตามท้องถนนยังคงเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมาย ซึ่งตรงตามหลักการของประชาธิปไตย

การรณรงค์วันประชาธิปไตยสากลในประเทศไทย

อย่างในประเทศไทย เมื่อปี 2013 ได้จัดกิจกรรมวันประชาธิปไตยสากลครั้งที่ 4 (15 กันยายน 2554)[6] โดยสหภาพรัฐสภา ได้กำหนดหัวข้อหลักในการรณรงค์คือ “ประชาชนคาดหวัง สิ่งใดต่อรัฐสภา” (What do citizens expect from their parliament?)

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ได้จัดกิจกรรมรณรงค์นี้ ร่วมกับวัน 14 ตุลาประชาธิปไตย เพื่อเฉลิมฉลอง และประชาสัมพันธ์และให้ความรู้เกี่ยวกับ-ประชาธิปไตยแก่เยาวชนและประชาชนทั่วไปขึ้น โดยมีนายเจริญ จรรย์โกมล เป็นประธานในพิธีเปิดงาน กิจกรรมในงานประกอบด้วย การแสดงดนตรีละคร การขับลำนำ และการจัดปาฐกถาในหัวข้อ “ดนตรีวรรณกรรมการเมืองและการเคลื่อนไหวของนักศึกษา”

นอกจากนี้ ยังได้จัดพิมพ์สื่อประชาสัมพันธ์วันประชาธิปไตยสากล ประกอบด้วย โปสเตอร์รณรงค์วันประชาธิปไตยสากลและคู่มือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในระบอบประชาธิปไตย ให้กับโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร เพื่อประชาสัมพันธ์และเชิญชวนโรงเรียนร่วมจัดกิจกรรมวันประชาธิปไตยสากล รวมถึงเพื่อเผยแพร่และให้ความรู้ปลูกฝังค่านิยมและความตระหนักในการมีส่วนร่วมทางการเมืองให้กับเยาวชน

นอกเหนือจากการพัฒนาและส่งเสริมประชาธิปไตยภายในประเทศแล้ว ไทยยังมีบทบาทในการพัฒนาความร่วมมือ แลกเปลี่ยนประสบการณ์และส่งเสริมประชาธิปไตยระหว่างประเทศโดยอาศัยเวทีระหว่างประเทศต่างๆด้วย อาทิเช่น

Community of Democracies เป็นการรวมกลุ่มของประเทศที่มีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมหลักการประชาธิปไตย และสร้างความแข็งแกร่งให้กับสถาบันประชาธิปไตย และมีความร่วมมือกับภาคประชาสังคมในภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลก ซึ่งไทยได้เข้าร่วมการประชุมระดับรัฐมนตรีของ Community of Democracies อย่างสม่ำเสมอเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและชี้แจงท่าทีของรัฐบาลไทยในการพัฒนาประชาธิปไตย

และ Asia-Pacific Democracy Partnership (APDP) ซึ่งเป็นกรอบความร่วมมือที่ไทยร่วมเป็นสมาชิกก่อตั้ง มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเป็นกลไกระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกในการส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งให้กับประชาธิปไตย โดยเน้นภารกิจหลักในเรื่องการสังเกตการณ์การเลือกตั้ง เพิ่มขีดความสามารถของกลไกการเลือกตั้งในประเทศต่างๆ ให้มีความโปร่งใส และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างประเทศผู้เข้าร่วม เป็นต้น

ซึ่งถือได้ว่า ประเทศไทยก็ได้ให้ความสำคัญและเข้าร่วมการรณรงค์ของสหภาพรัฐสภาทั้งในประเทศและระหว่างประเทศเป็นอย่างดี แต่เมื่อไม่นานมานี้ ที่ประเทศไทยได้เกิดการรัฐประหาร โดยเหล่าทหาร โดยอ้างว่าเพื่อรักษาความสงบภายในประเทศ

แต่ด้วยเหตุการณ์นี้เองทำให้ภาพพจน์ของในความคิดต่างประเทศเปลี่ยนแปลงไป กลับกลายเป็นประเทศไทยถูกมองว่า เป็นประเทศที่ใช้กำลัง อาวุธ ข่มขู่ ในการยึดอำนาจในการปกครอง แทนที่จะเป็นการใช้อำนาจอธิปไตยของประชาชนในการเลือกตั้งผู้ที่จะมาปกป้อง ดูแลพวกเขา เพราะ ประชาธิปไตยพื้นฐานยึดเสียงส่วนใหญ่ของประชาชนเป็นเสียงสนับสนุนการตัดสินในเรื่องต่างๆอันเป็นกิจกรรมสาธารณะ[7]

ลองคิดดูว่า ประเทศไทยควรเดินหน้าต่อไปอย่างไร เพื่อให้ต่างชาติกลับมามองถึงประเทศประชาธิปไตยแบบไทยของเราให้เดินหน้าต่อไปในทางที่ถูกต้องและเหมาะสม

 

 

 

[1] http://th.wikipedia.org/wiki

[2] http://www.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament_parcy/download/article/article_20111209103033.pdf

[3] http://en.wikipedia.org/wiki/International_Day_of_Democracy

[4] http://www.mcot.net/site/content?id=5416989abe04701a2a8b459c

[5] http://news.voicetv.co.th/global/18463.html

[6] http://www.ryt9.com/s/mfa/986474

[7] http://talk.mthai.com/topic/100499

Share.

About Author

Comments are closed.