ทำไมเราต้องคัดค้านการที่พลเรือนต้องขึ้นศาลทหาร

0

ศาลทหารแบบไทยๆ

ทำไมเราต้องคัดค้านการที่พลเรือนต้องขึ้นศาลทหาร
ขอเชิญอ่านข้อเขียนของอ.ปิยบุตร แสงกนกกล
คณะนิติราษฎร์ นิติศาสตร์เพือ่ราษฎร
.
หลักการว่าด้วยกระบวนการยุติธรรมในศาลทหาร หรือ “หลักการ Decaux” ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลขั้นต่ำของระบบศาลทหาร มี ๒๐ ข้อ ดังนี้
.
๑. การก่อตั้งศาลทหารโดยรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายที่ตราโดยฝ่ายนิติบัญญัติ เคารพหลักการแบ่งแยกอำนาจ และเป็นองค์กรสังกัดฝ่ายตุลาการ อิสระจากฝ่ายนิติบัญญัติและบริหาร
ไทย – รัฐธรรมนูญรับรองศาลทหารไว้ มีพระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร ๒๔๙๘ ก่อตั้งศาลทหาร แม้จะกำหนดให้เป็นองค์กรตุลาการ แต่ในความเป็นจริงแล้วไม่อิสระจากฝ่ายบริหาร

๒. ระบบศาลทหารต้องเคารพกฎเกณฑ์ของกฎหมายระหว่างประเทศ
ไทย – ไม่ผ่าน ไม่เคารพ ICCPR

๓. การประกาศใช้กฎอัยการศึกไม่เป็นเหตุให้ยกเว้นการประกันสิทธิในการได้รับพิจารณาคดีอย่างเป็นธรรม
ไทย – ไม่ผ่าน ประกาศกฎอัยการศึกแล้ว ให้อำนาจในการกำหนดให้พลเรือนต้องถูกพิจารณาพิพากษาโดยศาลทหาร

๔. ในสภาวะสงคราม หลักการตามกฎหมายมนุษยธรรม โดยเฉพาะบทบัญญัติในอนุสัญญาเจนีวาว่าด้วยการปฏิบัติต่อเชลยสงคราม ต้องนำมาใช้ในศาลทหารด้วย
ไทย – ไม่ค่อยเกิดขึ้น เพราะ ไม่ค่อยได้รบกับประเทศอื่น

๕. ศาลทหารไม่มีเขตอำนาจในการพิจารณาพิพากษาพลเรือน
ไทย – ไม่ผ่าน ปัจจุบัน คสช ออกประกาศ ๓๗/๒๕๕๗, ๓๘/๒๕๕๗, ๕๐/๒๕๕๗ กำหนดให้ความผิดบางประเภทอยู่ในอำนาจศาลทหาร และพลเรือนถูกพิจารณาพิพากษาโดยศาลทหาร

๖.ผู้คัดค้านทางมโนธรรมจิตสำนึก (conscientious objector) บุคคลที่ปฏิเสธไม่ยอมถูกเกณฑ์เป็นทหารโดยอ้างว่าการเป็นทหารนั้นขัดแย้งต่อมโนธรรมสำนึกหรือศาสนาที่ตนนับถือ หรือนายทหารที่ไม่ยินยอมปฏิบัติหน้าที่ตามที่ผู้บังคับบัญชาสั่งการโดยอ้างว่าการปฏิบัติหน้าที่นั้นขัดขัดแย้งต่อมโนธรรมสำนึกหรือศาสนาที่ตนนับถือ บุคคลเหล่านั้นต้องได้รับการพิจารณาคดีโดยศาลพลเรือน
ไทย – กรณีทหารไม่ปฏิบัติตามคำสั่ง ขึ้นศาลทหารเสมอ

๗. ศาลทหารไม่มีอำนาจในการพิจารณาพิพากษาเยาวชนที่อายุไม่เกิน ๑๘ ปี
ไทย – ผ่าน

๘. ศาลทหารมีอำนาจพิจารณาการกระทำความผิดที่มีลักษณะทางทหารอย่างเคร่งครัดซึ่งกระทำโดยบุคลากรทางทหาร
ไทย – ไม่ผ่าน ทหารทำผิดหลายกรณีที่ไม่เกี่ยวกับความผิดทางทหาร แต่ก็มาขึ้นศาลทหาร

๙. ศาลทหารไม่มีอำนาจพิจารณาการกระทำความผิดที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างรุนแรง ได้แก่ วิสามัญฆาตกรรม การบังคับให้บุคคลสูญหาย และการทรมานทารุณกรรม
ไทย – ไม่ผ่าน เพราะ ศาลทหารอาจตีความว่าตนมีอำนาจในกรณีนี้

๑๐. มาตรการในการรักษาความลับทางทหารไม่อาจถูกนำมาใช้เพื่อยกเว้นการดำเนินการตามกระบวนการยุติธรรมหรือเพื่อกระทบสิทธิมนุษยชน
ไทย – ไม่ผ่าน

๑๑. ระบบคุกของศาลทหารต้องสอดคล้องกับกฎเกณฑ์ของกฎหมายระหว่างประเทศ
ไทย – ไม่ผ่าน คุกไหนๆในประเทศไทย ก็ไม่ผ่านเกณฑ์นี้

๑๒. หลักประกันเรื่องการจับกุมคุมขัง
ไทย – ไม่ผ่าน

๑๓. ศาลทหารต้องมีความสามารถ เป็นกลาง และเป็นอิสระ
ไทย – ไม่ผ่าน ศาลทหารสังกัดกระทรวงกลาโหม ตุลาการศาลทหารเป็นข้าราชการทหาร อยู่ภายใต้ระบบการบังคับบัญชาทางทหาร ในองค์คณะ มีตุลาการทหารที่ไม่จบนิติศาสตร์

๑๔. การพิจารณาคดีโดยเปิดเผย
ไทย – ไม่ผ่าน ปัจจุบัน คดี 112 พิจารณาโดยลับ ส่วนคดีอื่นๆ ศาลทหารสั่งห้ามจดกระบวนพิจารณา

๑๕. คู่ความมีสิทธิในการโต้แย้งแสดงพยานหลักฐานได้เต็มที่
ไทย – ไม่ผ่าน

๑๖. ระบบศาลทหารต้องไม่ขัดขวางผู้เสียหายได้กล่าวโทษหรือฟ้องร้องดำเนินคดีทหาร หรือเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม
ไทย – ไม่ผ่าน การฟ้องทหารเป็นจำเลย ต้องผ่านอัยการทหาร หากอัยการทหารไม่ฟ้อง ก็ฟ้องเองไม่ได้

๑๗. สิทธิในการอุทธรณ์โต้แย้งคำพิพากษาของศาลทหารต่อศาลพลเรือนในระบบปกติ
ไทย – ไม่ผ่าน ศาลทหารสภาวะไม่ปกติ พิพากษาชั้นเดียวจบ ในทุกกรณี การโต้แย้งคำพิพากษาศาลทหาร ก็ไปที่ศาลทหารกลาง ศาลทหารสูงสุด ไม่ใช่ศาลพลเรือน

๑๘. หน้าที่ในการเชื่อฟังคำสั่งผู้บังคับบัญชาไม่อาจยกเว้นความรับผิดทางอาญาของทหารได้
ไทย – ไม่ผ่าน

๑๙. ธรรมนูญศาลทหารต้องถูกทบทวนตามพัฒนาการในทางสากลอยู่เสมอเพื่อยกเลิกโทษประหารชีวิต ในทุกกรณี โทษประหารชีวิตต้องไม่นำมาใช้แก่บุคคลอายุต่ำกว่า ๑๘ ปี ผู้หญิงตั้งครรภ์และแม่ที่มีลูกอายุน้อย และบุคคลที่มีปัญหาทางจิตและสติปัญญา
ไทย – ผ่าน

๒๐. ธรรมนูญศาลทหารต้องถูกพิจารณาทบทวนแก้ไขให้ดีขึ้น
ไทย – ไม่ผ่าน

(ที่มาจาก https://www.facebook.com/Resistantcitizen/photos/pb.844606445582500.-2207520000.1426769606./866531440056667/?type=3&theater)

Share.

About Author

Comments are closed.