ทูตอังกฤษ-สหรัฐฯ ระบุเป็นห่วงสิทธิ เสรีภาพของประชาชนไทย

0

15 กันยายน 2558 เอกอัครราชทูตอังกฤษประจำประเทศไทยได้ออกแถลงการณ์ เรื่อง “วันประชาธิปไตยสากล International Day of Democracy” มีเนื้อหาดังนี้

 

ในวันที่ 15 กันยายน ของทุกปีองค์การสหประชาชาติและสมาชิกได้กำหนดให้เป็นวันประชาธิปไตยสากล ภายหลังจากเหตุการณ์ยึดอำนาจโดยคณะนายทหารในประเทศไทย อังกฤษและชาติสมาชิกขององค์การสหประชาชาติ รวมถึงเลขาธิการแห่งสหประชาชาติได้มีการเรียกร้องให้มีการคืนประชาธิปไตยให้แก่ประชาชนโดยเร็ว แต่จนถึงวันนี้เห็นได้ชัดว่าการคืนประชาธิปไตยของประเทศไทยจะล่าช้าออกไปกว่าที่เคยคาดการณ์ไว้มาก ประชาธิปไตยมีอะไรดีอย่างนั้นหรือ? เราไม่ได้สนับสนุนประชาธิปไตยเพื่อนำค่านิยมแบบตะวันตก หรือมีความต้องการที่จะนำเอาระบบการเมืองที่พวกเราใช้กับทุกคน เราสนับสนุนเพราะระบอบประชาธิปไตยนั้นจะนำมาซึ่งประโยชน์อย่างมาก

ในระบอบประชาธิปไตยนั้นประชาชนทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกัน มีโอกาสที่จะเข้ามาร่วมทางการเมืองในแบบต่างๆรวมไปถึงการเลือกตั้ง ซึ่งทำให้ประชาชนมีโอกาสควบคุมการตัดสินนโยบายที่จะกระทบต่อชีวิตของพวกเขา ทำให้ประชาชนไม่ต้องใช้ความรุนแรงเพื่อตัดสินความเห็นที่แตกต่าง หรือทำให้ข้อเรียกร้องต่างๆของพวกเขาได้รับการรับฟัง การเลือกตั้งที่ยุติธรรมก็ทำให้การเปลี่ยนผ่านอำนาจเป็นไปอย่างสันติและเป็นระบบ ที่ซึ่งประชาธิปไตยได้รับการส่งเสริม ความเจริญรุ่งเรืองย่อมเกิดขึ้น และความไร้เสถียรภาพย่อมลดลง

เนื่องจากประชาธิปไตยนั้นประชาชนเป็นผู้ที่เลือกผู้นำของพวกเขาเอง รัฐบาลประชาธิปไตยจึงต้องตอบสนองความต้องการและข้อเรียกร้องของประชาชนหากพวกเขาต้องการที่จะได้รับการเลือกตั้งอีกครั้ง ในขณะที่ประเทศที่ไม่เป็นประชาธิปไตยนั้นเป็นเรื่องง่ายมากที่รัฐบาลจะมุ่งเน้นแต่การหาผลประโยชน์ให้กับตนเองและพวกพ้อง โดยไม่สนใจผลประโยชน์ของประชาชน ดังนั้นประชาธิปไตยจึงช่วยให้เกิดความเป็นธรรมในการจัดสรรทรัพยากร และการเข้าสู่อำนาจ

รัฐบาลที่เป็นประชาธิปไตยนั้นจะสามารถตรวจสอบได้ ข้าราชการ นักการเมืองต้องรับผิดชอบต่อการตัดสินใจและการกระทำของพวกเขา ทำให้การคอรัปชั่นลดลง นอกจากนี้ประชาธิปไตยยังเป็นตัวกำหนดให้รัฐบาลต้องอยู่ภายใต้หลักนิติธรรม ทำให้กฎหมายมีความเท่าเทียมกันต่อทุกคน ไม่เว้นแม้แต่ภาครัฐ ซึ่งหลักนิติธรรมมีความสำคัญเพราะนอกจากจะต้องเคารพเสียงส่วนใหญ่แล้ว ยังต้องให้ความคุ้มครองต่อสิทธิขั้นพื้นฐานของบุคคล รวมถึงเสียงส่วนน้อยด้วย

ประชาธิปไตยนั้นไม่ใช่เพียงแค่การมีรัฐธรรมนูญที่เหมาะสมเท่านั้น ในประเทศอังกฤษของเรานั้น เราไม่มีรัฐธรรมนูญที่เป็นลายลักษณ์อักษรด้วยซ้ำ มีเพียงรัฐธรรมนูญแบบประมวลผลที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษร แต่ก็มีข้อกำหนดที่ชัดเจน

ยกตัวอย่างเช่นพรรคการเมือง ผู้คนจำนวนมากมักจะโทษนักการเมือง และพรรคการเมือง เมื่อมีสิ่งที่พวกเขาเห็นว่าไม่ถูกต้องเกิดขึ้นกับประเทศ ต้องยอมรับว่านักการเมืองนั้นมีทั้งดีและไม่ดี เหมือนทุกภาคส่วนของสังคม แต่พรรคการเมืองก็มีบทบาทสำคัญในระบอบประชาธิปไตย พรรคการเมืองคือผู้ที่หยิบยกประเด็นที่เราสนใจมาจัดทำเป็นนโยบาย พรรคการเมืองคือสถานที่ฝึกผู้นำทางการเมือง พรรคการเมืองช่วยให้ลดความซับซ้อนของการเลือกตั้ง ช่วยให้ความรู้เรื่องการแบ่งเขตเลือกตั้ง และในฐานะฝ่ายค้านพวกเขาทำหน้าที่จับตา และตรวจสอบการทำงานของพรรคการเมืองฝากรัฐบาล แน่นอนว่าเพื่อให้ทำหน้าที่เหล่านี้ได้พรรคการเมืองต้องมีสายสัมพันธ์ที่เข้มแข็งกับชุมชน ต้องคอยรับฟังความคิดเห็นของผู้คน ประชาชนทุกคนต้องเข้าถึงได้ และต้องคอยสะท้อนภาพของสังคมที่กว้างขึ้นทุกระดับ

สิ่งที่สหประชาชาติให้ความสำคัญสำหรับวันประชาธิปไตยสากลในปีนี้ คือ พื้นที่สำหรับประชาสังคม ซึ่งส่วนประกอบของประชาสังคมนั้น รวมไปถึง เสรีภาพของสื่อ องค์กรการกุศล NGO องค์กรด้านศาสนา และองค์กรระหว่างประเทศ เช่น สหประชาชาติ อีกด้วย ทั้งหมดนี้มีส่วนสำคัญในระบบประชาธิปไตย ประชาสังคมนั้นมีส่วนสำคัญที่จะป้องกันการใช้อำนาจโดยมิชอบของรัฐ เมื่อประชาสังคมมีความแข็งแรงเพียงพอก็จะทำให้รัฐบาลต้องถูกตรวจสอบ และประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารในเรื่องที่จะกระทบกับพวกเขาอย่างเพียงพอ

นี่คือสิ่งที่เรากังวลเมื่อรัฐบาลมีการจำกัดกิจกรรมของประชาสังคม เช่น การห้ามมิให้มีการวิพากษ์วิจารณ์ เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนมาก ในประเทศไทย เรากังวลเป็นอย่างมากกับการประกาศใช้กฎหมายหมิ่นประมาททางอาญาเพื่อสร้างความหวาดกลัว และป้องกันประชาชนมิให้ประชาชนแสดงออกตามสิทธิทางกฎหมายต่อเรื่องการกระทำความผิดของภาครัฐ และการใช้อำนาจโดยมิชอบ

ผมได้เขียนถึงการฉลองครบรอบ 800 ปีของบทบัญญัติ Magna Carta ของอังกฤษไปเมื่อต้นปีนี้ ข้อคิดหนึ่งที่ได้จากการฉลองครั้งนี้ก็คือ ประชาธิปไตยและหลักนิติธรรมต้องใช้เวลาในการวางรากฐาน ชาวอังกฤษเองก็ยังคงปรับปรุงกันต่อไป ในอังกฤษมีการวิพากษ์กันในประเด็นต่างๆมากมายเช่น สมาชิกภาพของสภาขุนนาง ซึ่งเป็นสภาสูงที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้ง มีการวิพากษ์กันเรื่องระบบลงคะแนนในการเลือกตั้ง วิพากษ์เรื่องการแบ่งแยกอำนาจในประเทศ อย่างไรก็ตามการปฏิรูปนั้นเป็นกระบวนการที่ไม่มีวันจบสิ้น ระบบการเมืองนั้นควรที่จะปรับตัวไปตามการเปลี่ยนแปลงที่สะท้อนจากสังคมรอบตัว

สิ่งที่สำคัญก็คือจะต้องมีพื้นที่สำหรับการวิพากษ์วิจารณ์พูดคุยระหว่างความเห็นที่แตกต่าง ประเทศไทยซึ่งกำลังอยู่ในขั้นตอนการร่างรัฐธรรมนูญใหม่อีกครั้ง ผมหวังว่าจะมีการเปิดให้มีการวิพากษ์วิจารณ์พูดคุยโต้เถียงกันอย่างเสรีตามวิถีทางแห่งประชาธิปไตย

Mark Kent

เอกอัครราชทูตอังกฤษประจำประเทศไทย

s01212

ด้านนาย W. Patrick Murphy อุปทูตรักษาการเอกอัครราชทูตสหรัฐ ประจำประเทศไทย ก็ได้ทำการทวิตข้อความผ่าน Twitter ส่วนตัวระบุว่า “We remain concerned by continued limits on civil liberties in Thailand, including restrictions on freedoms of expression & peaceful assembly.”

“เรายังคงเป็นห่วงการจำกัดสิทธิ เสรีภาพของประชาชนในประเทศไทย รวมถึงการห้ามแสดงความคิดเห็นและการชุมนุมอย่างสันติ”

p0121

Reference

http://blogs.fco.gov.uk/markkent/2015/09/15/international-day-of-democracy/

https://twitter.com/wpatrickmurphy

 

 

Share.

About Author

Comments are closed.