จาก “เด็กนำ ผู้ใหญ่หนุน” สู่ภาพยนต์ไทยเรื่อง The Assassin 2 : เพียงลมพัดผ่าน

0

 

ในวันสิทธิสากลเด็กสากล และ วันเด็กสากล ประจำปี 2560 นี้ ได้มีกิจกรรมเสวนาในหัวข้อ “เด็กนำ ผู้ใหญ่หนุน” พร้อมทั้งเปิดตัวภาพยนต์ ไทยเรื่อง The Assassin 2 : เพียงลมพัดผ่าน  ณ โรงภาพยนตร์ SF World Cinema ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

โดยองค์การสหรประชาชาติ ได้มีอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กซึ่งมีการลงนามร่วมกันในระดับนานาชาติมาตั้งแต่ปี 2532 เป็นต้นมา โดยประเทศไทยได้ร่วมลงนามในสัตยาบันในปี 2535 โดยรับประกันสิทธิพื้นฐาน 4 ด้านของเด็ก นั่นคือ 1. ความอยุ่รอด 2. การได้รับความคุ้มครอง 3.การพัฒนา 4 การมีส่วนร่วม โดยเฉพาะการสร้างการมีส่วนร่วมของเด็กเข้ามาช่วยในการพัฒนาสังคมให้ โดยเฉพาะเรื่องการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาเรื่องยาเสพติด เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การสูบบุหรี่ในเด็ก ให้เข้าถึงปัญหาและกลุ่มเป้าหมายในกลุ่มเด็กมากขึ้น

The Assassin 2 เป็นภาพยนต์สั้น เพื่อสะท้อนสังคมที่เด็กคนหนึ่งต้องการตามความฝันของตนเองเรื่องศิลปะ แต่ด้วยความไม่เข้าใจของคนในครอบครัวเป็นตัวสร้างแรงกดดันต่อเด็ก ทำให้เด็กหันเข้าสู่โลกยาเสพติด โดยผ่านสิ่งเสพติดที่คุ้นเคยกันมากคือบุหรี่จนพัฒนาไปยังยาเสพติดประเภทอื่นๆ

ในการนี้ คุณจาตุรนต์ ฉายแสง อดีตรองนายกรัฐมนตรี ได้มาเป็นประธานเปิดงานเสวนาวันสิทธิเด็กสากล และวันเด็กสากล ประจำปี 2560 และเปิดตัวภาพยนต์สั้นเรื่อง The Assassin 2 : เพียงลมพัดผ่าน   ได้กล่าวถึงงานในวันนี้

19292

“ ในวันนี้มีการรณรงค์กันทั่วโลกเรื่องสิทธิเด็กโดยเฉพาะเรื่องการคุ้มครองปกป้องเด็กและเยาวชนทั่วโลก  จากข้อมูลของยูนิเซฟ (UNICEF) พบว่ามีเด็ก 385 ล้านคนทั่วโลกอยู่ในความยากจน อีกประมาณ 50 ล้านคนต้องพรากจากครอบครัว มีหลายล้านคนถูกกระทำความรุนแรง แต่ละวัน มีเด็กกว่า16,000 คนตายจากโรคที่สามารถป้องกันได้

มีความพยายามรณรงค์ให้เด็กได้รับความคุ้มครองและมีสิทธิมีเสียง มีบทบาทที่จะเป็นผู้แสดงและลงมือทำในการรักษาสิทธิตนเอง โลกปัจจุบันมีข้อมูลข่าวสารจำนวนมากให้เข้าถึงจะทำอย่างไรให้เด็กเข้าถึงได้ การเตรียมการเข้าสู่สังคมสมัยใหม่ ที่ต้องการเด็กที่มีคุณลักษณะใหม่ การคิดวิเคราะห์ ความคิดสร้างสรรค์ คิดวิเคราะห์ การทำงานร่วมกับผู้อื่น ความเป็นผู้นำ

ประเทศไทยอยู่ในช่วงที่กำลังต้องเปลี่ยนแปลงเช่นเดียวกัน ในสังคมที่มี Disruptive Innovation เกิดขึ้นความคิดสร้างสรรค์ของคนกลุ่มเล็กๆที่สามารถเปลี่ยนแปลงสังคมได้ สังคมแบบนี้จะทำอย่างไรให้เด็กเยาวชนของสังคมเราพร้อมที่จะเข้าถึง เรียนรู้และใช้เทคโนโลยีอย่างเป็นประโยชน์และใช้พัฒนาสังคมต่อไปได้

ต้องขอแสดงความชื่นชมสถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม แกนนำเยาวชนอาสาสมัครปลอดควันยาสูบในโรงเรียน กระทรวงสาธารณสุข สปป.ลาว กระทรวงสาธารณสุขไทย ที่ได้ร่วมกันผลิตภาพยนต์ The Assassin 2 ซึ่งเป็นภาพยนต์แนววัยรุ่นที่เด็กและเยาวชนมี่วนร่วมในการผลิตขึ้นเพื่อสะท้อนปัญหาสังคม ปัญหาครอบครัว

ปัจจัยเสี่ยงของเด็กในสังคมปัจจุบัน ปัจจัยเสี่ยงที่มีผลต่อสุขภาพคือ “ยาเสพติด”  โดยยกเอาเรื่องบุหรี่เป็นจุดเริ่มต้น สะท้อนให้เห็นว่าบุหรี่เป็นพิษภัยอย่างไรต่อผู้อื่น โดยตัวเลขจาก องค์การอนามัยโลก (WHO) ในแต่ละปีมีคนตายจากบุหรี่ปีละประมาณ 6 ล้านคน โดย 6 แสนคนตายทั้งที่ไม่ได้สูบบุหรี่แต่ได้รับผลกระทบจากบุหรี่ มีรายงานภายในปี 2020 ถ้าไม่สามารถลดการสูบบุหรี่ได้อย่างมีนัยสำคัญ จะมีคนตายจากบุหรี่ประมาณ 7.5 ล้านคน จำนวนผู้เสียชีวิตจากบุหรี่คิด โดยเป็น 10% ของการเสียชีวิตทั้งหมด  บุหรี่เป็นต้นเหตุถึง 71% ของการเป็นมะเร็งปอด  อีก42% ของโรคทางเดินหายใจ  และอีก 10% ของโรคเส้นเลือดหัวใจ

2

ฉะนั้นการเลือกบุหรี่เป็นตัวตั้งต้นของการรณรงค์ในการสร้างภาพยนต์เรื่องนี้จึงนับเป็นการเลือกประเด็นที่ถูกต้องซึ่งผู้เกี่ยวข้องทั้งหลายได้ร่วมกันทำเพื่อประโยชน์สังคม และเป็นการแสดงออกของการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชน ซึ่งเป็นสิ่งที่สังคมต้องการ

เราต้องการคุ้มครองปกป้องสิทธิเสรีภาพของเด็ก แล้วเราก็ต้องส่งเสริมให้เด็กเป็นผู้มีบทบาทที่กล้าคิดกล้ากล้าทำด้วยตนเอง เด็กลงมือทำด้วยความคิดของเขาเอง พร้อมไปกับผู้ใหญ่ก็สนับสนุน ดังคำขวัญว่า  ให้เด็กนำ ผู้ใหญ่หนุน ”

1

 

3

 

4

 

5

ภาพ : tv24 สถานีประชาชน

Share.

About Author

Comments are closed.