มีลูกควรอ่าน!!! นวัตกรรมทักษะเพื่อการดำรงชีวิตในศตวรรษที่ 21  “3R+7C”

0

 

 

ยังคงวนเวียนอยู่ในอ่างสำหรับระบบการศึกษาไทย ที่ไม่ว่ารัฐบาลไหนมาเป็นก็แก้ปัญหาไม่ตก เพราะลักษณะปัญหามีพลวัตที่ซับซ้อน ทั้งโครงสร้างที่รวมศูนย์ ทำให้ท้องถิ่นไม่สามารถบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สู่การทำให้โรงเรียนไม่ได้คุณภาพทั้งในแง่สิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนของนักเรียน และบุคลากรที่ไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร(แต่การกล่าวเช่นนี้คงเป็นการปรามาสเกินไป แต่แอดมินมองบริบทภาพรวมทั้งในแง่การได้รับงานประเมิน ต้อนรับคนจากส่วนกลาง จนไม่มีเวลาศึกษาหาความรู้และสอนเด็กเท่าที่ควร หรือจะเป็นด้านความเหลื่อมล้ำที่ทำให้เด็กจนเข้าถึงการศึกษาได้น้อยกว่าเด็กที่มีฐานะดี ซึ่งสถิติชี้ชัดว่าเป็นเช่นนั้น

 

สภาพปัญหาการศึกษาไทยภาพรวม

 • เด็กมีปัญหาด้านการเรียน อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ ภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ต่ำ ไอคิวต่ำ คิดคำนวนไม่ได้
 • ทรัพยากรครู ครูหัวโบราณ,ไม่มีเวลาเพราะต้องใช้ในการประเมินกว่า 51 โครงการของรัฐ ตอนรับคนตรวจราชการ ฯลฯ ทำให้ไม่มีเวลาอยู่กับเด็ก
 • สภาวะแวดล้อมไม่เหมาะต่อการเรียน โรงเรียนเก่า ห้องเรียนไม่เอื้อ อุปกรณ์การเรียนรู้ไม่เพียงพอ
 • รวมศูนย์อยู่กระทรวงศึกษาธิการ ระบบ Top-Down จากบนลงล่าง ทำให้ท้องถิ่น โรงเรียน ไม่มีอำนาจในการตัดสินใจ

1

ที่มาภาพ https://webs.rmutl.ac.th/assets/upload/files/2016/09/20160908101755_51855.pdf

 

แต่ทางไหนที่เราควรไปล่ะ? สำหรับผู้ปกครอง หรือผู้ที่ให้ความสนใจต่อประเด็นด้านการศึกษา เพื่อให้ปัญหาการศึกษาได้รับการแก้เสียที แน่นอนคงไม่สามารถแก้ได้ภายในเวลาอันสั้นได้แน่นอน เพราะฝังรากลึกในสังคมไทยมานาน แต่สิ่งหนึ่งที่เราพอรู้ได้ คือ เร่ิมจากตัวเรา เริ่มจากผู้ปกครอง เริ่มจากคนที่ให้ความสนใจปัญหาด้านการศึกษา วันนี้แอดมินจะนำเสนอนวัตกรรมการศึกษาที่เป็นทักษะที่สำคัญในศตวรรษที่ 21(“ทักษะเพื่อการดำรงชีวิตในศตวรรษที่ ๒๑” ( 21st Century Skills)) ที่ควรเรียนรู้ตั้งแต่เกิดจนถึงตาย ที่ชื่อว่า “3R+7C”

 

 

ทำไมต้อง “ทักษะในศตวรรษที่ 21”

 

ด้วยโลกในปัจจุบันมีลักษณะเปลี่ยนแปลงไปจากอดีตอย่างมาก โดยเฉพาะการมีเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องในทุกรายละเอียดของการดำรงชีพ ตั้งแต่การทำงานและการใช้ชีวิตประจำวัน มนุษย์ในศตวรรษที่ 21 ต้องมีลักษณะเป็น “knowledge worker” และ learning person(บุคคลที่พร้อมเรียนรู้) เพราะจะเป็นภูมิคุ้มกันให้กับมนุษย์ในศตวรรษที่ 21 ได้ ดังนั้นการศึกษาในอนาคตจึงต้องสอดรับเพื่อพัฒนาเด็กให้พร้อมต่อโลกในปัจจุบัน เช่น การเปลี่ยนบทบาทของครู จากการเป็นครูผู้สอน(teacher) ไปเป็น “ครูฝึก” (coach) หรือ“ผู้อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้” (learning facilitator) และต้องเรียนรู้ทักษะในการทำหน้าที่นี้ โดยรวมตัวกันเป็นกลุ่มเพื่อเรียนรู้ร่วมกันอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องที่เรียกว่า PLC (Professional Learning community)[1]

2

ที่มาภาพ https://webs.rmutl.ac.th/assets/upload/files/2016/09/20160908101755_51855.pdf

 

ปรากฎการณ์ที่มีบทบาทต่อการเปลี่ยนแปลงทักษะการดําเนินชีวิตในโลกศตวรรษที่ 21[2] มี 7 เรื่อง ดังนี้

 1. โลกเทคโนโลยี (Technologicalization)
 2. โลกเศรษฐกิจและการค้า (Commercialization & Economy)
 3. โลกาภิวัตน์กับเครือข่าย (Globalization and Network)
 4. สิ่งแวดล้อมและพลังงาน (Environmentalization and Energy)
 5. ความเป็นเมือง (Urbanization)
 6. คนจะอายุยืนขึ้น (Ageing & Health)
 7. อยู่กับตัวเอง (Individualization) หรือสังคมก้มหน้า

 

ทักษะ 3R พื้นฐานการเรียนรู้สาระวิชาหลัก ได้แก่

 • ทักษะการอ่าน (Reading)
 • ทักษะการเขียน (Writing)
 • ทักษะการคํานวณ (Arithmetic)

 

ซึ่ง 3R ถือเป็นทักษะพื้นฐานที่มีความจําเปนที่จะทําให้รู้และเข้าใจในสาระเนื้อหาของ 8 กลุ่มสาระการเรียนรูที่แสดงความเป็นสาระวิชาหลักของทักษะเพื่อดํารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 ไดแก่ ภาษาแม่และภาษาโลก ศิลปะ คณิตศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ และรัฐ และความเปนพลเมืองดี

3

ที่มาภาพ https://webs.rmutl.ac.th/assets/upload/files/2016/09/20160908101755_51855.pdf

 

7C ความรู้เชิงบูรณาการสําหรับศตวรรษที่ 21

Critical thinking & problem solving ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
Creativity & innovation ทักษะด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
Cross-cultural understanding ทักษะด้านความเข้าใจต่างวัฒนธรรม ต่างกระบวนทัศน์
Collaboration, teamwork & leadership ทักษะด้านความร่วมมือการทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ
Communications, information & media literacy ทักษะด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ
Computing & ICT literacy ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
Career & learning skills ทักษะอาชีพ และทักษะการเรียนรู้

 

 

อ่านเพิ่มเติม

https://webs.rmutl.ac.th/assets/upload/files/2016/09/20160908101755_51855.pdf

http://web.chandra.ac.th/blog/wp-content/uploads/2015/10/%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-21-%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%9A.pdf

 

[1] อ.วิจารณ์ พานิช

[2]  Global Megatrends, 2009; Canton, 2006; ยอรซ ฟรีดแมน, 2011; ;วิจารณ พานิช, 2555,อ้างจาก https://webs.rmutl.ac.th/assets/upload/files/2016/09/20160908101755_51855.pdf

Share.

About Author

Comments are closed.