ไทยพึ่งแรงงานต่างด้าวแค่ไหน? ไปดูข้อมูลกัน!!!

0

 

 

เป็นประเด็นใหญ่พอสมควร สำหรับข่าวแรงงานพม่า กัมพูชา ลาว ทยอยกลับกลับประเทศ หลังมีพระราชกำหนดการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว[1] ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน ที่ผ่านมา ซึ่งเนื้อหาสำคัญสำหรับพระราชกำหนดดังกล่าวกำหนดเงื่อนไขให้นายจ้างที่จ้างแรงงานต่างด้าวที่ไม่ถูกต้อง อาจถูกปรับตั้งแต่ 4-8 แสนบาท

ด้วยสภาพของกฎหมายที่มีโทษสูง ทำให้นายจ้างคนไทยบางส่วนเลิกจ้างแรงงานที่ไม่มีเอกสารรับรองตามหกฎหมาย[2] และบางส่วนของแรงงานเดินทางกลับประเทศตนเองด้วยกลัวในข้อกฎหมายที่เข้มงวดเกินไป

1

แรงงานเดินทางกลับพม่าโดยข้ามชายแดนไทยด้าน อ.แม่สอด จ.ตาก มาถึงเมืองเมียวดี ในรัฐกะเหรี่ยง  (ที่มา: รวีพร ดอกไม้)

 

ส่งผลให้เกิดสภาวะขาดแรงงานในระบบเศรษฐกิจไทย ด้วยสภาพความต้องการแรงงานระดับล่างที่ต้องการใช้แรงงานหนักแระราคาถูก กระทบถึงรัฐบาลทหาร ซึ่งนำโดยพล.อ.ประยุทธ์ หัวหน้า คสช.และนายกรัฐมนตรี ที่ประกาศว่าจะไม่ยกเลิก พ.ร.ก.แรงงานต่างด้าว[3] แต่ด้วยสภาพการขาดแคลนแรงงานในภาคอุตสาหกรรมไทย ทำให้รัฐบาลประกาศใช้มาตรา 44(คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 33/2560.มาตรการชั่วคราวเพื่อแก้ไขข้อขัดข้องในการบริหารจัดการการทํางานของคนต่างด้าว. .http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/176/21.PDF) ขยายเวลาเวลาออกไป  6 เดือน โดยให้เหตุผลว่าเพื่อรักษามาตรฐานการบังคับใช้แรงงานและการค้ามนุษย์ และเพื่อไม่ให้กระทบเศรษฐกิจ[4]

ด้านนักวิชาการและนักวิจัยด้านแรงงานต่างด้าว ชี้ว่า การใช้มาตรา 44 เพื่อแก้ปัญหานี้ยังไม่ชัดเจนว่าจะหยุดการไหลกลับประเทศของแรงงานต่างด้าวได้หรือไม่?[5] ด้านผู้ประสานงานเครือข่ายประชากรข้ามชาติ นายอดิศร เกิดมงคล ได้ระบุว่า หลังใช้ ม.44 เลื่อนบทลงโทษใน พ.ร.ก.แรงงานต่างด้าวนั้น ไม่สามารถระบุได้ชัดเจนว่าจะหยุดการไหลของแรงงานได้หรือไม่ ต้องรอดูมาตราการอื่นๆ และการเดินทางกลับของแรงงานเพราะกลัวผลกระทบอื่นๆ[6]

จากสภาพข้างต้น น่าสนใจว่าประเทศไทยเราต้องการแรงงานข้ามชาติขนาดไหน? และคงตอบได้อย่างชัดเจนมากว่า ไทยเรามีความต้องการแรงงานมาก[7] เพราะเรื่องดังกล่าวกระทบไปถึงรัฐบาลทหาร ถึงขั้นประกาศชลอกฎหมาย และภาพเศรษฐกิจที่มีความจำเป็นต้องการแรงงานหนักและราคาถูก ซึ่งจากข้อมูลต่อไปนี้ คงพอตอบคำถามเราๆท่านๆได้เป็นอย่างดี ดังนี้

2

ภาพที่ 1 แรงงานต่างด้าวที่ได้รับอนุญาติทำงานในประเทศไทย ปี 2550-2558

 

จากข้อมูลล่าสุดของสำนักงานปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้จัดทำเอกสารประมวลสถิติด้านสังคม สถิติแรงงานข้ามชาติ[8] เมื่อเดือนกันยายน พ.ศ.2559 รายงานถึงสถิติของแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทำงานในประเทศไทย โดยได้แบ่งออกเป็นกลุ่มที่เข้าเมืองโดยถูกกฎหมายและผิดกฎหมาย รวมทั้งครอบครัวและผู้ติดตาม พบว่า ปี พ.ศ. 2558 แรงงานต่างด้วยที่ได้รับอนุญาติทำงานในประเทศไทยมีจำนวนถึง 1.45 ล้านคน โดยแบ่งเป็นแรงงานที่เข้าเมืองอย่างถูกกฎหมาย จำนวนกว่า 1.42 ล้านคน[9]

3

ภาพที่ 2 แรงงานต่างด้าวที่ได้รับอนุญาติทำงานในประเทศไทย จำแนกตามสัญชาติ ปี 2558

 

หากแบ่งตามสัญชาติของแรงงานต่าวด้าวที่เข้ามาทำงานในประเทศไทย ตามภาพที่ 2 จะพบได้ว่า แรงงานที่เข้าเมืองถูกกฎหมาย 5 สัญชาติแรกนั้น สัดส่วนของแรงงานสัญชาติเมียนมา และกัมพูชา ถือว่ามีสัดส่วนที่เยอะมากเมื่อเปรียบเทียบกับสัญชาติอื่น ที่แรงงานเมียนมา มีจำนวนถึง 992,983 คน[10] ขณะที่แรงงานกัมพูชา อยู่ที่ 210,207 คน[11] และสัญชาติอื่นๆตามตารางภาพที่ 2

4

ภาพที่ 3 อัตราการจ้างแรงงานต่างด้าว อัตราการจ้างแรงงานต่างด้าวฝีมือ และอันตราการจ้างแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ ต่อจำนวนผู้มีงานทำทั้งหมด ปี 2550-2558

จากภาพที่ 3 ในปี 2558 พบว่าแรงงานต่างด้าวส่วนใหญ่เป็นแรงงานไร้ทักษะฝีมือ เข้ามาทำงานในไทยจากประเทศเพื่อนบ้าน เมียนมา ลาว กัมพูชา  โดยมีอัตราการจ้างงานคิดเป็นร้อยละ 6.45 ซึ่งหมายถึง ผู้มีงานทำทุก 100 คนในไทย จะมีแรงงานต่างด้าว 6-7 คน อัตราการจ้างงานต่างด้าว 3 สัญชาติ อยู่ที่ร้อยละ 6 [12] ซึ่งถือว่ามีสัดส่วนไม่มากในแง่ภาคแรงงานของไทยเรา

5

ภาพที่  4 แรงงานต่างด้าวที่ได้รับอนุญาติทำงานในไทย จำแนกภาพ รายปี 2558

จากแรงงานต่างด้าวกว่า 14.5 ล้านคนในไทย พบว่าสัดสวนเมื่อเปรียบเทียบเชิงพื้นที่แล้ว พบว่าเขตปริมณฑลเป็นพื้นที่ที่ต่างด้าวได้รับอนุญาติทำงานมากที่สุด 31.66% รองลงมาภาคใต้ 20.87% และภาคกลาง 19.29% ตามภาพที่ 4 ตามลำดับ[13]

6

ภาพที่ 5 การเคลื่อนย้ายแรงงานในไทย ช่วงปี 2554-2558

 

 

ซึ่งในด้านอาชีพที่แรงงานต่างด้าวถูกอนุญาติให้ทำในไทย ก็มักจะเป็นอาชีพที่ใช้แรงงานหนัก ไม่ว่าจะเป็น กรรมกรทั่วไป กรรมกรก่อสร้าง คนสวน ช่างปูน ช่างไม้ พนักงานผลิต ลูกจ้างทั่วไป ฯลฯ[14] ซึ่งตามกฎหมายกำหนดไว้ 27 อาชีพ ตามกฎหมายแรงงานมาตรา 12 และได้กำหนด งานอาชีพและวิชาชีพที่ห้ามคนต่างด้าวทำ เพื่อการค้าขายหรือหารายได้โดยเด็ดขาด ตามมาตรา 4 เช่น งานแกะสลักไม้ งานขายของหน้าร้าน งานเสริมสวย งานกสิกรรม ฯลฯ[15]

 

ซึ่งจากการสรุปจากข้อมูลข้างต้น พบว่า ภาวะที่ภาคเศรษฐกิจประเทศไทยต้องพึ่งพาแรงงานต่างด้าวในเศรษฐกิจล่าง ด้วยความจำเป็นของนายจ้างไทยที่ต้องการแรงงานที่สามารถทำงานหนักได้ และค่าแรงราคาถูก แม้ว่าสัดส่วนของแรงงานต่างด้าวในไทยจะน้อยเพียงแค่ร้อยละ 6 เท่านั้น แต่ก็เป็นส่วนสำคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานล่างให้ไม่สะดุด

 

 

อ่านเพิ่มเติม

ข้อมูลประจําเดือน กันยายน 2559 สถิติจํานวนคนต่างด้าวที่ ได้รับอนุญาตทํางาน คงเหลือทั่วราชอาณาจักร,กรมจัดหางาน

https://www.doe.go.th/prd/assets/upload/files/alien_th/9543df52b3c6627a674841501f323738.pdf

ข้อมูลสถิติแรงงานต่างด้าว.

https://www.doe.go.th/prd/alien/statistic/param/site/152/cat/82/sub/0/pull/category/view/list-label

ผลกระทบของแรงงานต่างด้าวต่อการเคลื่อนย้ายแรงงานไทย และโครงสร้างการผลิตและการจ้างงานในประเทศไทย.

http://www.econ.tu.ac.th/oldweb/doc/article/fulltext/281.pdf

สถิติแรงงานข้ามชาติ,สำนักงานปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์,https://www.m-society.go.th/article_attach/18712/20429.pdf

พระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2560 ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา 22 มิถุนายน 2560

http://www.fti.or.th/2016/thai/ftiindustrialnewsdetail.aspx?id=419

 

 

[1] สภาอุตสาหกรรม,พระราชกำหนดการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว.

http://www.fti.or.th/2016/thai/ftiindustrialnewsdetail.aspx?id=419,ค้นเมื่อ 05 ก.ค.60

[2]แรงงานพม่าเดินทางกลับนับพันหลังไทยบังคับใช้ พ.ร.ก.แรงงานต่างด้าว. http://www.bbc.com/thai/international-40457788 ค้นเมื่อ 05 ก.ค.60

[3] บิ๊กตู่ ยันไม่เลิกพรก.แรงงานต่างด้าวแน่.http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/762686 ค้นเมื่อ 05 ก.ค.60

[4] ประกาศ ม.44 แก้ปัญหา พ.ร.ก.ต่างด้าว.http://www.krobkruakao.com/index.php/local/47289 .ค้นเมื่อ 05 ก.ค.60

[5]ใช้มาตรา 44 เพื่อแก้ปัญหานี้ยังไม่ชัดเจนว่าจะหยุดการไหลกลับประเทศของแรงงานต่างด้าวได้หรือไม่. https://prachatai.com/journal/2017/07/72260 .ค้นเมื่อ 05 ก.ค.60

[6] อ้างแล้ว.

[7] ผู้ประกอบการระนองเศร้า เจอปัญหาขาดแคลนแรงงาน,http://www.ftijob.com/news/detail.aspx?id=3354 ,ค้นเมื่อ 05 ก.ค.60

[8] สถิติแรงงานข้ามชาติ,สำนักงานปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์,https://www.m-society.go.th/article_attach/18712/20429.pdf ,น.1

[9] อ้างแล้ว.น.1

[10] อ้างแล้ว,น.2

[11] อ้างแล้ว,น.2

[12] อ้างแล้ว.น.3

[13] อ้างแล้ว .น.4

[14] อาชีพแรงงานต่างด้าวที่สามารถทำได้,.เลือกใช้แรงงานต่างด้าวอย่างไรให้ถูกกฎหมาย.http://www.siamarcheep.com/%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%9E-%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%94.html ,

[15] อ้างแล้ว.

Share.

About Author

Comments are closed.