ประเทศรวย!!! สนช. เตรียมออกกฎหมายเบี้ยประชุมศาลปีละ 207 ล้าน ชี้เพื่อประชาชน!!!

0

มีรายงานจากเว็บไซน์ข่าวสดว่า ในวันที่ 22 พฤศจิกายน นี้สภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช.) จะมีการพิจารณาร่างกฎหมายหลายฉบับ  1 ในนั้น คือ ร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม (ฉบับที่…) พ.ศ … ซึ่งได้รับการเสนอเข้าที่ประชุมจากคณะกรรมาธิการวิสามัญไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

โดยร่างกฎหมายฉบับนี้ได้รับการเสนอจากคณะกมธ.วิสามัญ ที่มีนายมนตรี ศรีเอี่ยมสะอาด เป็นประธาน ซึ่งเนื้อหาสาระสำคัญของร่าง พ.ร.บ. ฉบับนี้ คือ การให้อำนาจคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมสามารถออกระเบียบกำหนดเบี้ยประชุมของข้าราชการตุลาการ ซึ่งเข้าร่วมในการประชุมใหญ่ของศาลฎีกาและศาลอุทธรณ์

อีกทั้งยังมีบทเฉพาะกาลเพื่อรองรับ ระเบียบคณะบริหารราชการศาลยุติธรรมว่าด้วยเบี้ยประชุมในการประชุมใหญ่และการประชุมแผนกคดีอาญาศาลฎีกาและศาลชั้นอุทธรณ์ พ.ศ.2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ที่ออกครั้งแรกในเดือนต.ค.60 และแก้ไขเมื่อเดือน ก.พ.61 ให้มีผลบังคับใช้จนกว่าจะออกระเบียบตามร่างกฎหมายฉบับนี้

fc6ada9f69a9f7gca7jab

ซึ่งมีการอ้างว่าประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับจากร่างกฎหมายฉบับนี้ คือ “เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาพิพากษาให้มีความรอบคอบยิ่งขึ้น จึงเป็นหลักประกันแก่ประชาชนว่า ข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมจะมีการพิพากษาเพื่ออำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนอย่างละเอียด รอบคอบ และเที่ยงธรรม”

ทั้งนี้มีการประมาณค่าใช้จ่ายเบี้ยประชุม ดังนี้ ประธานได้รับเบี้ยประชุม 10,000 บาท องค์ประชุมได้รับคนละ 8,000 บาท เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการได้รับคนละ 6,000 บาท ผู้เข้าร่วมประชุมได้คนละ 6,000 บาท โดยจะมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 12 หน่วยงานได้แก่ ศาลฎีกา ศาลอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ และศาลอุทธรณ์ภาค 1-9

14099086031409908627l

โดยการประชุมของศาลที่กล่าวมาจะมีขึ้นเดือนละ 2 ครั้ง ปีละ 24 ครั้ง รวมเป็นงบประมาณ 207,360,000 บาทต่อปี และคาดว่าจะใช้งบประมาณราว 1,100 ล้านบาทในระยะเวลา 5 ปีแรก ซึ่งหลังจากมีการเสนอกฎหมายดังกล่าวแก่ สนช. สมาชิกสนช. ไม่มีการเสนอคำแปรญัตติ และไม่มีการแก้ไข จึงคาดว่าร่างกฎหมายฉบับนี้น่าจะผ่านการพิจารณาของที่ประชุม สนช.

อย่างไรก็ตามน่าสนใจว่าการออกกฎหมายกำหนดเบี้ยประชุมศาลด้วยงบประมาณมากถึงปีละ 207 ล้านบาท จะสร้างประโยชน์อะไรให้กับประชาชน เพราะจากคำกล่าวอ้างว่า “จะทำให้การพิจารณาพิพากษามีความรอบคอบ อำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนอย่างละเอียด รอบคอบ เที่ยงธรรม” ก็เป็นหน้าที่ของศาลอยู่แล้วใช่หรือไม่? หรือหากไม่มีการกำหนดเบี้ยประชุมปีละ 207 ล้านบาท ประชาชนจะได้รับความยุติธรรมน้อยลง??? อย่าลืมว่าข้าราชการตุลาการนั้นเป็นกลุ่มข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนมากกว่าข้าราชการอื่นอยู่แล้ว อีกทั้งสภาพเศรษฐกิจทุกวันนี้ที่ประชาชนกำลังประสบปัญหาเรื่องปากท้อง เป็นช่วงเวลาที่ควรออกกฎหมายให้นำเงินภาษีไปใช้จ่ายเรื่องเบี้ยประชุมของศาลหรือเปล่า?

de0476e5-1d49-498a-95e3-0470590b8c81

นอกจากนี้หน่วยงานศาลและตุลาการเองก็ยังมีเรื่องที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์เป็นอย่างมากในกรณี “บ้านป่าแหว่ง” หรือ “บ้านพักข้าราชการตุลาการ ศาลอุทธรณ์ภาค5 บริเวณเชิงดอยสุเทพ จังหวัดเชียงใหม่” ที่ถูกประชาชนเรียกร้องให้รื้อถอนและคืนพื้นที่เป็นป่าดอยสุเทพ ซึ่งการก่อสร้างบ้านพักดังกล่าวไม่ว่าจะดำเนินการอย่างถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ แต่เสียงสะท้อนที่ไม่เห็นด้วยจากประชาชนทั้งประเทศ ก็เป็นสิ่งที่หน่วยงานภาครัฐควรจะรับฟัง เช่นเดียวกับเรื่องการใช้งบประมาณเป็นเบี้ยประชุมปีละ 207 ล้านบาท!!!

1-354

 

Reference

https://www.khaosod.co.th/politics/news_1845206

 

Share.

About Author

Comments are closed.