งบประมาณปี 63 กลาโหมยังอู้ฟู่ทะลุ 233,000 ล้านบาท!!!

0

วงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 มีความชัดเจนมากขึ้นแล้ว หลังจากที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบรายละเอียดงบประมาณปี 2563 จากสำนักงบประมาณ โดยมีการกำหนดกรอบงบประมาณรายจ่ายไว้ที่ 3.2 ล้านล้านบาท

นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า งบประมาณปี 2563 จำนวน 3.2 ล้านล้านบาท หน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณมากที่สุด คือ งบกลางที่เป็นอำนาจของนายกรัฐมนตรี ได้รับงบประมาณ 518,000 ล้านบาท อันดับที่ 2 กระทรวงศึกษาธิการ ได้รับงบประมาณ 368,000 ล้านบาท อันดับที่ 3 กระทรวงมหาดไทย 353,000 ล้านบาท อันดับที่ 4 กระทรวงการคลัง 249,000 ล้านบาท และอันดับ 5 กระทรวงกลาโหม 233,000 ล้านบาท

image_big_5d4001b1daccd

การจัดสรรวงเงินเป็นไปตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดทั้ง 7 ยุทธศาสตร์ ทั้งยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง, ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน, ด้านพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์, ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอทางภาคทางสังคม, ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม, ด้านปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ และรายการดำเนินการภาครัฐ

โฆษกสำนักนายกรัฐมนตรีระบุว่า รัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับเรื่องของการลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมเป็นอันดับแรก จึงได้จัดสรรงบประมาณด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม เป็นอันดับหนึ่ง รวมวงเงินทั้งสิ้น 766,000 ล้านบาท หรือคิดเป็น 23.9% ของงบประมาณทั้งหมด

4DQpjUtzLUwmJZZPG2b3TZPcIV0z49nN5G8f5souaEx2

อย่างไรก็ตามน่าสนใจว่ากรอบงบประมาณรายจ่ายปี 2563 นั้นมีความแตกต่างไปจากงบประมาณปีก่อนหน้าค่อนข้างมาก โดยเฉพาะในส่วนของกระทรวงหลัก 2 อันดับแรก อย่างกระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงมหาดไทย ที่ได้รับงบประมาณลดลง โดยในปี 2562 กระทรวงศึกษาธิการได้รับงบประมาณทั้งสิ้น 489,799 ล้านบาท ในขณะที่ปี 2563 ได้รับงบประมาณเพียง 368,000 ล้านบาท ลดลงถึง 121,799 ล้านบาท หรือลดลงถึง 24.86% เช่นเดียวกับกระทรวงมหาดไทยที่ปี 2562 ได้รับงบประมาณ 373,520 ล้านบาท แต่ในปี 2563 ได้รับงบประมาณ 353,000 ล้านบาท ลดลง 20,520 ล้านบาท หรือลดลง 5.4%

5b16610fedb53

ตรงข้ามกับกระทรวงกลาโหมที่ปี 2562 ได้รับงบประมาณ 227,671 ล้านบาท แต่ปี 2563 ได้รับงบประมาณ 233,000 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5,329 ล้านบาท ซึ่งถ้าย้อนกลับไปพิจารณางบประมาณกระทรวงกลาโหมตั้งแต่รัฐบาลคสช. เข้ามาบริหารประเทศในปี 2557 จะพบว่างบกระทรวงกลาโหมนั้นเพิ่มขึ้นทุกปี โดยปี 2557 ได้รับงบประมาณ 183,000 ล้านบาท ปี 2558 ได้รับ 192,000 ล้านบาท ปี 2559 ได้รับ 206,000 ล้านบาท ปี 2560 ได้รับ 213,000 ล้านบาท ปี 2561 ได้รับ 220,000 ล้านบาท

aj78bk9ahcfghd76f8eak

รวมระยะเวลาจากปี 2557 จนถึงปี 2563 กระทรวงกลาโหมได้รับงบประมาณเพิ่มขึ้นมากถึง 50,000 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 27.32% ในระยะเวลา 6 ปี คำถามคือประเทศไทยมีความจำเป็นต้องใช้งบประมาณด้านกลาโหมมากมายขนาดนี้หรือไม่??? ประชาชนและประเทศชาติได้อะไรจากงบประมาณกลาโหมที่เพิ่มขึ้น 50,000 ล้านบาทในระยะเวลา 6 ปีบ้าง??? ในสภาพเศรษฐกิจที่ย่ำแย่เช่นนี้งบกลาโหมมีความจำเป็นมากน้อยแค่ไหน???

 

Reference

https://www.khaosod.co.th/economics/news_2857455

https://www.komchadluek.net/news/scoop/363101

 

Share.

About Author

Comments are closed.